Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.9.2022 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

R.261.9.2022 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa,17.08.2022 r.

R.261.9.2022

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Wykonanie kiczek i rogówek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach wraz z wykonaniem wymiany strzechy na połaci frontowej chałupy z Wrzaw w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, nr sprawy R.261.9.2022.

 

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Dariusz Drapała Domatków 10, 36-100 Kolbuszowa na kwotę 22 500,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.

 

Jacek Bardan

p.o. dyrektor Muzeum