Podkarpackie Zapytania ofertowe 14.10.2022 r. R.261.10.2022 Utwardzenie dojazdu do zagrody Szylara i Kielara wraz z drenażem

14.10.2022 r. R.261.10.2022 Utwardzenie dojazdu do zagrody Szylara i Kielara wraz z drenażem

Kolbuszowa, 14.10.2022 r.

R.261.10.2022

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Utwardzenie dojazdu do zagrody Szylara i Kielara wraz z drenażem w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” numer sprawy R.261.10.2022.

1. Przedmiot zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Utwardzenie dojazdu do zagrody Szylara i Kielara wraz z drenażem w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej nr sprawy R.261.10.2022. w ramach zadania zostaną zrealizowane następujące roboty:

1.1.1. wykonanie prac pomiarowych – trasa drenażu i drogi;

1.1.2. wykonanie prac ziemnych wykopy pod rurociąg drenarski;

1.1.3. wykonanie prac ziemnych korytowanie terenu pod drogę;

1.1.4. ułożenie rurociągu drenarskiego Ø10cm, owiniętego włókniną i obsypanego żwirem;

1.1.5. wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwa tłucznia 4-31,5 mm, po zagęszczeniu 12 cm;

1.1.6. obsypanie nawierzchni z tłucznia warstwą ziemi rodzimej;

1.1.7. przemieszczenie ziemi z plantowaniem terenu na odległość do 10 m;

1.1.8. ręczne plantowanie i profilowanie terenu;

1.1.9. posprzątanie terenu prac.

W razie niedrożności istniejącego kolektora drenarskiego, może zaistnieć konieczność wykonania dodatkowych prac odwodnieniowych.

1.2. Szczegółowy zakres oraz realizacja przedmiotu zamówienia (robót) określone zostały w:

1.2.1. planie sytuacyjnym – stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

1.2.2. przedmiarze robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

1.3. Warunki realizacji robót budowlanych zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

1.4. Roboty budowalne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, przepisami bhp, p-poż i zgodnie ze sztuką budowlaną.

1.5. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy (3 lata) gwarancji na wykonane roboty.

1.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

1.7. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

1.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania przed podpisaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Wykonawcom nie będzie z tego tytułu przysługiwało żadne odszkodowanie. Niezwłocznie po unieważnieniu Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty tym fakcie poprzez publikację stosownej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum.

1.9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek taki wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed terminem składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie wskazanego wyżej terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, wówczas Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania zapytań. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający przekaże wykonawcom poprzez publikację stosownej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum. bez ujawniania źródeł tych zapytań.

2. Termin wykonania zamówienia:

2.1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia - w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy.

2.2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia - w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r.

2.3. Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu zakończenia prac budowlanych po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

3. Wymagania względem Wykonawcy:

3.1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

3.1.1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

3.1.2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

3.1.3. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia .

3.2. Wykonawca potwierdzi spełnienie w/w warunków poprzez złożenie oświadczenia zawartego w załączniku 6.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

4.1. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy.

4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 (jedną) ofertę.

4.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

4.4. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

4.5. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

4.6. Wszelkie miejsca w ofercie gdzie dokonano naniesienia poprawek lub zmiany wpisywanej treści muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

4.7. Wykonawca składający propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

4.7.1. formularz ofertowy wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;

4.7.2. kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót;

4.7.3. zgodę na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną – dotyczy osób fizycznych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego;

4.7.4. oświadczenie Wykonawcy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego;

4.8. Wszelkie pytania w sprawie wyjaśnień treści zapytania ofertowego, wnioski, należy przesyłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5. Wymagania dotyczące składników ceny końcowej:

5.1. Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz wszystkich dodatkowych prac i czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia, w tym:

5.1.1. wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót,

5.1.2. wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu budowy, zabezpieczenia terenu budowy,

5.1.3. zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (zabezpieczenie i oznaczenie placu budowy), zapewnienie warunków bezpieczeństwa dla osób i pojazdów obsługujących budowę,

5.1.4. składowania i utylizacji odpadów i śmieci,

5.1.5. doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych.

6. Kryteria oceny oferty:

6.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert:

CENA oferty netto - waga 100%.

6.2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta o najniższej cenie netto za wykonanie całego zamówienia oraz która spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym, w tym zawiera wszystkie wymagane dokumenty.

6.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7. Wezwanie do uzupełnienia ofert:

Zamawiający przewiduje możliwość wezwania do uzupełnienia oferty.

8. Odrzucenie ofert:

8.1. Zamawiający odrzuca ofertę, która:

8.1.1. jest niezgodna z wymaganiami niniejszego zapytania tzn. jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania Ofertowego (wraz z załącznikami),

8.1.2. jest niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń;

8.1.3. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

8.1.4. zawiera niepodlegające poprawieniu błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, inne niż oczywiste omyłki i błędy nie zmieniające istotnie oferty,

8.1.5. wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

9. Miejsce, termin i sposób składania oferty:

9.1. Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 24.10.2022 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej, ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa.

9.2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Zapytanie ofertowe: „Utwardzenie dojazdu do zagrody Szylara i Kielara wraz z drenażem w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” nr sprawy R.261.10.2022.

9.3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców złożenia wyjaśnień dotyczących treści ich ofert. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do istotnej zmiany treści oferty.

9.5. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.

9.6. Zamawiający informuje, że nie będzie rozpatrywał ofert złożonych po terminie.

10. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 24.10.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

11. Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z sesji otwarcia ofert zostanie umieszczona przez Zamawiającego na stronie BIP Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pod adresem: http://bip.muzeumkolbuszowa.pl/index.php/zapytania-ofertowe oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum.

12. Wyniki postępowania i warunki dotyczące podpisania umowy:

12.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa, zgodnie z załączonym wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

12.2. W przypadku nie stawienia się, upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na zawarcie umowy, Zamawiający uprawniony jest dokonać ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, z pominięciem oferty uprzednio wybranej.

12.3. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

13. Warunki płatności:

13.1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest ryczałtowe.

13.2.   Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załączniki nr 4 do Zapytania ofertowego.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania:

14.1. Jeżeli cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

14.2. Jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej;

14.3. Jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;

14.4. Również w innych okolicznościach aniżeli określone powyżej bez podania przyczyny.

15. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Kierownik Działu Rzemiosł: Wojciech Dragan tel. 17/2271071 w godz. 7:30-15:00,

Z-ca Dyrektora Muzeum: Artur Plizga 17/2271296 w godz. 8:30-15:30.

Artur Plizga

Z-ca Dyrektora Muzeum

Zapytanie ofertowe do pobrania 

Załączniki:

1.       Załącznik nr 1 – Plan sytuacyjny

2.       Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

3.       Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

4.       Załącznik nr 4 – Wzór umowy

5.       Załącznik nr 5 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną

6.       Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy