Podkarpackie Statut

S T A T U T

       

Załącznik do Uchwały Nr XI/205/19
                            Sejmiku  Województwa Podkarpackiego
z dnia 26 sierpnia 2019r.

 

       

              

S  T  A  T  U  T

 


MUZEUM  KULTURY  LUDOWEJ  W  KOLBUSZOWEJ

 

        

  STATUT  -->  pobierz

 


 

ARCHIWUM

 

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/545/13
                            Sejmiku  Województwa Podkarpackiego
z dnia 28 stycznia 2013r.

 

Statut

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

 

obowiązujący od 28 stycznia 2013 do 25 sierpnia 2019

 

          
 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne


§ 1. 1. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, zwane dalej „Muzeum” zostało utworzone na mocy Ustawy Nr 43/222/70 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kolbuszowej z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie utworzenia Muzeum Regionalnego w Kolbuszowej i nadania mu statutu oraz Zarządzenia Nr 42/74 Naczelnika Powiatu w Kolbuszowej z dnia 11 czerwca 1974 r. w sprawie przekształcenia Muzeum Regionalnego w Kolbuszowej na Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz nadania statutu.
2. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Województwo Podkarpackie. Organizator zapewnia Muzeum środki potrzebne do jego utrzymania rozwoju.

§. 2. Muzeum działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, tj. (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
3) postanowień niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Siedzibą Muzeum jest miasto Kolbuszowa.
2. Muzeum obejmuje swoją działalnością obszar etnograficzny Lasowiaków i Rzeszowiaków.
3. Muzeum może prowadzić działalność na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.

§ 4. 1. Muzeum posiada osobowość prawną na podstawie wpisu pod nr 9/99 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora.
2. Muzeum wpisane jest do Państwowego Rejestru Muzeów Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – PRM/103/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku i uprawnione jest do używania w nazwie określenia „Muzeum rejestrowane”.
3. Muzeum używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczpospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: „Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”.
 

 

Rozdział 2
Zakres działalności


§ 5. Do zakresu działania Muzeum należy całokształt zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kultury ludowej miejskiej i wiejskiej zgromadzonego w Muzeum, dbałość o zachowanie substancji zabytkowej obiektów wchodzących w skład Muzeum, a także szerokie upowszechnianie wiedzy o dokonaniach narodowych w dziedzinie historii, etnografii, architektury, przemysłu, sztuki i rzemiosła artystycznego oraz archeologii.

§ 6. 1. Muzeum realizuje działania, o których mowa w § 5, w szczególności poprzez:
1) gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych z zakresu swojej działalności, w tym uzupełnianie zbiorów o nowe zabytki, uzyskiwane drogą przydziału, zakupu, darowizn;
2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych;
3) zabezpieczanie, konserwację i przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania oraz bezpieczeństwo;
4) przenoszenie do Parku Etnograficznego obiektów tradycyjnego budownictwa wiejskiego, małomiasteczkowego, ludowej architektury sakralnej oraz innych zabytków związanych z przemysłem i kulturą ludową;
5) organizowanie ekspozycji skansenowskich na wolnym powietrzu z uwzględnieniem tradycyjnych rzemiosł, usług, czynności domowych i gospodarskich oraz upraw i hodowli;
6) organizowanie wystaw stałych i czasowych;
7) prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej w formie, szkoleń, sesji, koncertów, spotkań oraz innych przedsięwzięć promujących Muzeum i upowszechniających kulturę;
8) udostępnianie zbiorów i ekspozycji Parku Etnograficznego dla celów naukowych, edukacyjnych i poznawczych;
9) prowadzenie badań naukowych, rozwijanie prac teoretycznych związanych z problemami muzeów na wolnym powietrzu;
10) opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników prowadzonych badań i ekspedycji naukowych, oraz wydawnictw naukowych, popularnonaukowych i promocyjnych z zakresu swojej działalności;
11) użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów i zabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami;
12) opracowywanie opinii i ocen oraz udzielanie informacji, porad i pomocy w zakresie objętym działalnością statutową;
13) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów;
14) współdziałanie w upowszechnianiu kultury i sztuki oraz nauki z muzeami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach, działającymi
w kraju i poza granicami.
2. Muzeum urządza i konserwuje otoczenie i zieleń w Parku Etnograficznym.

§ 7. Muzeum gromadzi w szczególności następujące rodzaje zbiorów:
1) z zakresu kultury ludowej i miejskiej, w szczególności obiekty architektury mieszkalnej, gospodarczej, sakralnej, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty przemysłowe, elementy wyposażenia wnętrz w tym meble kolbuszowskie, akcesoria obrzędowe, zabytki sztuki ludowej, narzędzia rolnicze i rzemieślnicze;
2) z zakresu sztuki i rzemiosła artystycznego, w szczególności szeroki wachlarz wyrobów rękodzieła artystycznego twórców nieprofesjonalnych i artystów ludowych;
3) z zakresu etnografii, w szczególności bogate zbiory strojów ludowych Lasowiaków i Rzeszowiaków;
4) z zakresu archeologii szczególnie zabytki ruchome pozyskane w wyniku badań archeologicznych.

§ 8. 1. Zadania, o których mowa w § 5 Muzeum realizuje na podstawie rocznych planów działalności.
2. Roczne plany działalności podlegają zaopiniowaniu przez Radę Muzeum.

§ 9. 1. Muzeum może na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, prowadzić jako dodatkową, działalność gospodarczą o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia działalności Muzeum, o której mowa w § 5.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:
1) udostępniania obiektów, ekspozycji i zbiorów celem kopiowania, fotografowania, filmowania;
2) prowadzenia sprzedaży pamiątek, wydawnictw;
3) organizowania warsztatów, pokazów, kursów, konferencji i konwentów;
4) usług projektowych, doradczych i ekspertyz;
5) usług budowlanych i konserwatorskich;
6) wynajmu pomieszczeń będących w dyspozycji Muzeum.
3. Środki uzyskiwane z prowadzonej, jako dodatkowej, działalności gospodarczej mogą być przeznaczane wyłącznie na działalność statutową Muzeum. 
 
Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja

§ 10. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego zwany dalej „Zarządem”.
§ 11. 1. Organem zarządzającym Muzeum jest Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
3. Do zakresu obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjno – administracyjnych, pracowniczych, naukowo – badawczych, edukacyjnych, ochrony, obronności, obrony cywilnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych;
2) sprawowanie nadzoru nad mieniem, majątkiem i zbiorami Muzeum;
3) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną według uprzednio opracowanych i wprowadzonych procedur wewnętrznych kontroli finansowej;
4) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych;
5) ustalenie planu finansowego instytucji;
6) składanie organizatorowi planów finansowych, planów działalności merytorycznej, sprawozdań i wniosków;
7) sprawowanie nadzoru nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi;
8) przekładanie Radzie Muzeum sprawozdań rocznych do oceny i rocznych planów działalności statutowej Muzeum do zaopiniowania.
4. Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
5. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu zgody Zarządu.

§ 12. 1. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor Muzeum.
2. Dyrektor Muzeum może ustanowić pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum określając zakres pełnomocnictwa.
3. udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, prowadzonym przez organizatora. Nie dotyczy to pełnomocnictw procesowych.

§ 13. 1. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zadania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu oraz działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
2. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

§ 14. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 9 osób powołuje i odwołuje Zarząd spośród kandydatów wskazanych przez podmioty określone w ustawie o muzeach.
2. Rada Muzeum działa na zasadach określonych w ustawie o muzeach.
3. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.


 

 

Rozdział 4
Kolegia Doradcze


§ 15. 1 W Muzeum działa kolegium doradcze, zwane dalej „kolegium” – jako organ opiniodawczo – doradczy Dyrektora.
2. Kolegium składa się z 6 pracowników Muzeum, których powołuje i odwołuje Dyrektor.
3. Członkowie Kolegium wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
4. Kolegium wyraża opinie w formie uchwały, które podejmowane są w trybie głosowania jawnego zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu.
5. Posiedzenie Kolegium odbywa się z inicjatywy Dyrektora lub za jego zgodą na wniosek pracowników Muzeum.
6. Z posiedzenia Kolegium sporządza się protokół.
7. Podjęte uchwały wraz z protokołami są przekazywane Dyrektorowi.
8. Kadencja Kolegium trwa 2 lata.
9. Obsługę kancelaryjno – biurową kolegium zapewnia Muzeum. 

 

Rozdział 5
Gospodarka finansowa Muzeum


§ 16. 1. Wartość majątku Muzeum odzwierciedla fundusz Muzeum, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla Muzeum.
2. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla realizacji celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§17. 1. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności i celowości ich wykorzystania na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora Muzeum z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez organizatora na każdy rok w uchwale budżetowej.
3. Dyrektor Muzeum sporządza plan finansowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Roczne sprawozdania finansowe Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

§ 18. 1. Działalność Muzeum jest finansowania z uzyskanych przychodów.
2. Przychodami Muzeum są:
1) dotacje organizatora:
a) podmiotowa na dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym bieżące utrzymanie i remonty;
b) celowe na realizację inwestycji;
c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów;
2) dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł na realizację wskazanych zadań i programów;
3) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego Muzeum;
4) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Muzeum;
5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.


 
Rozdział 6
Przepisy końcowe

§ 19. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje organizator na warunkach i w trybie przewidywanym w obowiązujących przepisach.

§ 20
. Wszelkie zmiany w statucie Muzeum następują w trybie właściwym dla jego nadania.


Poprawiony (poniedziałek, 13 lipca 2020 08:30)

 
Powiaty