Podkarpackie Budżet i inwestycje

Budżet i inwestycje

Najistotniejsze parametry finansowe Muzeum Kultury Ludowej na dzień 31.12.2021

Suma bilansowa

14 603 833,82

Wynik finansowy

421 907,58

I PRZYCHODY

4 319 467,62

Przychody z działalności statutowej

341 107,04

Przychody z działalności gospodarczej (najem, sprzedaż pamiątek, reklama)

115 025,13

Przychody z działalności finansowej

4 736,91

Pozostałe przychody

272 853,20

Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Podkarpackiego

3 321 217,00

Dotacje celowe z budżetu państwa

18 500,00

Przychody równoważące odpisy amortyzacyjne środków trwałych sfinansowanych z dotacji

246 028,34

II KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

3 897 560,04

Koszty osobowe

2 722 256,63

Remonty i konserwacje

92 155,78

Wydatki bieżące

673 442,88

Pozostałe koszty

69 498,39

Amortyzacja

340 206,36

DOTACJE

4 905 944,32

Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Podkarpackiego

3 200 217,00

Dotacja podmiotowa z budżetu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

104 000,00

Dotacje celowe z budżetu Województwa Podkarpackiego

17 000,00

Dotacje celowe z budżetu państwa

18 500,00

Dotacje majątkowe z budżetu Województwa Podkarpackiego

1 566 227,32
Poprawiony (wtorek, 05 kwietnia 2022 13:50)