Podkarpackie Majątek

Majątek jednostki


Majątek trwały na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił:

 

Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów

146 760,58 zł

Budynki i budowle 

4 371 159,27 zł

Urządzenia techniczne i maszyny   

41 315,57 zł

Środki transportu 

6 917,81 zł

Środki trwałe w budowie   

938 553,40 zł

Pozostałe środki trwałe   

103 783,39 zł

Muzealia 

1 766 705,53 zł

Wartości niematerialne i prawne     

0,00 zł

Ogółem majątek trwały 

7 375 195,55 zł

                                                                               
 
Powiaty