Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/68/18/16 Zapytanie ofertowe – na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

MKL-0001/68/18/16 Zapytanie ofertowe – na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

 

logo rpo 

 

Kolbuszowa, 19 września 2017 r.

MKL-0001/68/18/16

Zapytanie ofertowe – na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej"

 

 

I. Zamawiający

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6,

36-100 Kolbuszowa

Tel. / fax.: 17 2271 296, e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

strona internetowa: www.muzeumkolbuszowa.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

 

II. Przedmiot zamówienia

 

Rodzaj zamówienia:  usługi
CPV – 71700000-5, usługi nadzoru i kontroli
1.    Przedmiotem zamówienia jest sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  przy realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków   Unii Europejskiej objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  pn. „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”.
2.    Szczegółowy zakres robót zadania, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski określa dokumentacja projektowa udostępniona na stronie internetowej: http://www.mkl-kolbuszowa.bip.podkarpackie.eu/index.php/zapytania-ofertowe/149-inspektor.
3.     Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953) i umowy z wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności:
3.1.    reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
3.2.    sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania,
3.3.    sprawdzanie, odbiór częściowy robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych oraz udział w czynnościach odbioru końcowego obiektu budowlanego i przekazanie go do użytkowania,
3.4.    potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót;
3.5.    kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminowości ich wykonania.
4.    Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
4.1.    wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
4.2.    żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
5.    Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych;
6.    Zakres robót i wymagania jakościowe, określa dostarczona dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę oraz obowiązujące przepisy prawa, zawarta umowa o roboty budowlane wraz harmonogramem robót i załącznikami, które są znane Wykonawcy.
7.    Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie (w formie protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych) o niezbędności wykonania robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą robót budowlanych i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.
8.    Zlecenie przez Inspektora Nadzoru dla Wykonawcy budowy wykonania robót dodatkowych /zamiennych, koniecznych/ nie uwzględnionych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych możliwe jest tylko w przypadku wcześniejszego podpisania przez Zamawiającego stosownej Umowy z Wykonawcą robót budowlanych uzgadniającej zakres oraz wartość przedmiotowych robót.
9.    Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Inspektor Nadzoru jest upoważniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie.
10.    Do obowiązków inspektora nadzoru należy m.in.:
10.1.    merytoryczny nadzór nad wykonywaniem robót;
10.2.    koordynowanie wszystkich specjalności branż w zakresie odbioru poszczególnych rodzajów robót wynikających z dokumentacji projektowej,
10.3.    pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późń. zm.), a szczególności czynności wymienione w art. 25 ustawy;
10.4.    weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych;
10.5.    dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów;
10.6.    nadzór nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych koniecznych do odbioru;
10.7.    kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót;
10.8.    właściwa dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora – Zamawiającego niezwłoczne od powiadomienia stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót;
10.9.    uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego;
10.10.    pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzania rozwiązań zamiennych;
10.11.    nadzór nad terminowością realizacji zadania w szczególności w zakresie dotrzymywania terminu zakończenia prac;
10.12.    pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn;
10.13.    bez zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych;
10.14.    dokonywanie rozliczeń budowy pod względem ilościowym tzn. w zakresie zgodności rachunków wystawionych Zamawiającemu z rzeczywistym wykonaniem zakresu robót oraz pod względem ilościowym i jakościowym wykonanych robót;
10.15.    nadzór nad wyznaczeniem w terenie obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez uprawnionego geodetę;
10.16.    nadzór budowy (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż dwa razy w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.
10.17.    Przygotowanie w imieniu Zleceniodawcy kompletu dokumentów oraz złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej i przekazanie kopii wniosku z potwierdzona datą wpływu dla zamawiającego.
10.18.    Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną oraz przepisami szczegółowymi.
10.19.    Udział w przeglądach gwarancyjnych w czasie trwania okresu gwarancyjnego robót budowlanych

III. Wymagania stawiane inspektorowi nadzoru:

1. Inspektor nadzoru powinien posiadać uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz powinien przez co najmniej 18 miesięcy brać udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 t.j.).

2. Zamawiający poprzez rejestr / ewidencję do której wpisany jest budynek / obiekt zabytkowy rozumie rejestry, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza równoważne rejestry dotyczące zabytków nieruchomych, inwentarze muzeów będącymi instytucjami kultury obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

3. Spełnienie warunku potwierdzają świadectwa, w tym dotyczące odbytych praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty zaświadczające udział w tych pracach, badaniach lub robotach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te prace, badania lub roboty były wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane, w tym zakresy obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum będącym instytucją kultury lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków (zgodnie z art. 37g Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 t.j.).

 

IV. Termin realizacji zamówienia.

Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełniona w okresie trwania prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego tj.: od dnia podpisania umowy do 31.10.2018.

Zamawiający zastrzega, że umowa na wykonanie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta dopiero po wyłonieniu Wykonawcy na roboty budowlane.

 

V. Sposób przygotowania oferty.

1. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy.

2. Formularz Ofertowy należy sporządzić na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zobowiązana jest do oferty dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
5. Wszelkie miejsca w ofercie gdzie dokonano naniesienia poprawek lub zmiany wpisywanej treści muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

 

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę pisemną (wg wzoru w załączniku nr 1) należy złożyć w kopercie zaklejonej z dopiskiem „Zapytanie ofertowe – na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej".w terminie do 4 października 2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6,

36-100 Kolbuszowa

2. Oferta złożona po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

3. Otwarcie ofert nastąpi 4 października 2017 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

 

VII. Kryterium oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium najniższej ceny.

Cena oferty – 100%

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie zobowiązania
i obejmować całość zamówienia.

WAGA 100% oznacza (1%= 1 pkt)

W kryterium cena oferty każda z ofert może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wartość punktów zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium Cena brutto zostanie dokonana
wg następującej zasady:

Cwp = (Cn / Cb) x 100 [pkt]

gdzie:

Cwp - wartość punktowa oferty w kryterium cena brutto;

Cn - najniższa cena spośród ofert badanych;

Cb - cena oferty badanej;

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru.

Jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie pkt, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

 

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona przez Zamawiającego na stronie BIP Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pod adresem
http://www.mkl-kolbuszowa.bip.podkarpackie.eu/index.php/zapytania-ofertowe oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum.

Ponadto Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie poinformowany o tym fakcie na piśmie.

 

IX. Informacja na temat zakresu wykluczenia :

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

X. Osoba do kontaktu

Artur Plizga, tel. 17 2271296 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

XII. Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Formularz ofertowy,

2. Wzór umowy.

3. Dokumentacja projektowa Dworu z Brzezin:

3.1. Projekt budowlany;

3.2. Projekt wykonawczy;

3.3. Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

3.3.1. Branża konstrukcyjno-budowlana;

3.3.2. Branża drogowa;

3.3.3. Branża elektryczna;

3.3.4. Branża sanitarna;

3.4. Przedmiary robót:

3.4.1. Część konstrukcyjno-budowlana;

3.4.2. Część drogowa;

3.4.3. Część elektryczna;

3.4.4. Część sanitarna.

3.5. Dokumentacja projektowa część 2 – Ogrodzenie:
3.5.1. Projekt budowlany;
3.5.2. Projekt wykonawczy;
3.5.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
3.5.4. Przedmiar robót ogrodzenia;

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.