Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.11.2017 Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków stajni z Bud Łańcuckich i plebani z Ostrów Tuszowskich, przyłącza przeciwpożarowego do założenia Plebańskiego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

A.261.11.2017 Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków stajni z Bud Łańcuckich i plebani z Ostrów Tuszowskich, przyłącza przeciwpożarowego do założenia Plebańskiego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

Kolbuszowa 11.08.2017 r.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków stajni z Bud Łańcuckich i plebani z Ostrów Tuszowskich, przyłącza przeciwpożarowego do założenia Plebańskiego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36” w ramach zadania  pn. „Budowa założenia plebańskiego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

 

 

1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;

1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:

Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków stajni z Bud Łańcuckich i plebani z Ostrów Tuszowskich , przyłącza przeciwpożarowego do założenia Plebańskiego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36” w ramach zadania  pn. „Budowa założenia plebańskiego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

1.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5 ma obejmować całość zamówienia.

2.Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach realizowanego zadania zakłada się wykonanie „Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków stajni z Bud Łańcuckich i plebani z Ostrów Tuszowskich , przyłącza przeciwpożarowego do założenia Plebańskiego  w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36” w ramach zadania  pn. „Budowa założenia plebańskiego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

       Szczegółowy zakres prac określają projekty zagospodarowania terenu oraz przedmiar robót.

 

Uwaga: Na wszystkie w/w prace materiał wykonawcy.

 

W załączeniu przedkładamy projekty zagospodarowania terenu oraz przedmiar robót określający rodzaj i zakres robót budowlanych oraz uwarunkowania i ich lokalizację

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem informujemy, iż istnieje możliwość dokonania bezpośrednich oględzin terenu w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.

3.Wymagany termin realizacji umowy: do  30.10.2017r.

4.Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%.

5.Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

1/formularz propozycji wg załączonego wzoru

2/oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:

a/posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b/znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

6.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a/wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b/obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

7.Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 28.08.2017r., do godz. 11:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej ,36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego w terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

8.Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 28.08.2017r. o godz. 11:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

9.Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są: Kierownik Działu Parku Etnograficznego Wojciech Dragan tel. 17/2271071 w godz. 7.30-15.00., Z-ca Dyrektora Muzeum Artur Plizga 17/2271296 w godz. 8.30-15.30.,

10.Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
ul. Kościuszki 6.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum

W załączeniu:

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”

2. Oświadczenie wykonawcy

3. Przedmiar robót

4. Projekt zagospodarowania terenu – dotyczy plebanii z Ostrów Tuszowskich

5. Projekt zagospodarowania terenu – dotyczy stajni z Bud Łańcuckich