Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.3.2017 Dostawa tarcicy i krawędziaków (drewno iglaste sosnowe nienasycone klasy II, o wilgotności do 15%) do wykonania modułów podłogi tanecznej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

A.261.3.2017 Dostawa tarcicy i krawędziaków (drewno iglaste sosnowe nienasycone klasy II, o wilgotności do 15%) do wykonania modułów podłogi tanecznej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na „Dostawę tarcicy i krawędziaków (drewno iglaste sosnowe nienasycone klasy II, o wilgotności do 15%) do wykonania modułów podłogi tanecznej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”. Numer sprawy: A.261.3.2017

 

1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:
Propozycja cenowa na: „Dostawę tarcicy i krawędziaków (drewno iglaste sosnowe nienasycone klasy II, o wilgotności do 15%) do wykonania modułów podłogi tanecznej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”.
1.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo,
1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
1.5 ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Deski na podłogę :
2.1. Tarcica strugana trzystronnie 0,032m (po ostruganiu)
dł. 4,10 x gr. 0,032 x szer. 0,14 - 125 szt.                                                     2,296 m³

2.2 Łaty strugane trzystronnie 0,032 (po ostruganiu)

dł. 4,50 x gr. 0,032 x szer. 0,05 - 30 szt.                                                       0,216 m³

2.3. Kantówka na legary

dł. 4,10 x gr. 0,10 x szer. 0,14 szt. - 25 szt.                                                  1,435 m³

Razem                                                                                                           3,947 m³

Wymagania dotyczące materiału drewnianego:
- drewno nie może mieć większej wilgotności niż 15%;
- nie może być więcej niż - 2-3 zdrowych (trwale zrośniętych z drewnem) sęków na 1 mb drewna;
– drewno nie może zawierać sęków, które „przerastają” od jednej krawędzi do krawędzi przeciwległej;
– drewno nie może zawierać sęków chorych (które nie są trwale zrośnięte z drewnem lub, co gorsza, wypadły);

– drewno nie może zawierać zakorków (fragmentów kory wrośniętych w drewno);
– drewno nie może zawierać fragmentów przeżywiczonych;
– drewno nie może zawierać szaro - niebieskich przebarwień (sinizny), ani różowo – pomarańczowych przebarwień (huby);
– drewno nie może zawierać pęknięć głębszych niż 1-2 mm i przebiegających na długim odcinku;
– drewno nie może zawierać fragmentów ze skręconymi włóknami;

– drewno nie może posiadać zbyt dużych przyrostów (słojów) widocznych na poprzecznym przekroju elementu drewnianego.

3.Wymagany termin realizacji umowy: do 28.04.2017 r.
Przy wyborze propozycji do realizacji dostawy Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena – 100%.

4.Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

4.1 formularz propozycji wg załączonego wzoru

4.2 oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:

4.2.1 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.2.2 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
5.1 W cenę propozycji należy wliczyć:

5.1.1 wartość drewna określonego w oparciu o przedmiot zamówienia,

5.1.2 koszt dostawy drewna do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,

5.1.3 obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

5.2 Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

6.Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 12.04.2017r., do godz. 11,00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej , 36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na „Dostawę tarcicy i krawędziaków (drewno iglaste sosnowe nienasycone klasy II, o wilgotności do 15%) do wykonania podłogi do tańczenia w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

7.Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 12.04.2017r. o godz. 11,30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

8.Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Kierownik Działu Parku Etnograficznego Wojciech Dragan tel. (017) 227 10 71 w godz. 7.30-15.00., Z-ca Dyrektora Muzeum Artur Plizga (017) 227 12 96 w godz. 8.30-15.30.

9.Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

Jacek Bardan

  Dyrektor Muzeum

DO POBRANIA

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej.

Zał. 1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”.

zał. 2.  Oświadczenie wykonawcy.