Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.2.2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

A.261.2.2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Kolbuszowa, 24-03-2017

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania pn. „Dostawa nowego pojazdu użytkowego (osobowo – bagażowego) o napędzie elektrycznym”, numer sprawy: A.261.2.2017

 

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma MELEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

ul. Wojska Polskiego 3, 39 – 300 Mielec

na kwotę 27 601,63 zł netto.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i zaoferował najniższą cenę.

Jacek Bardan

Dyrektor Muzuem