Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/61/16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

MKL-0001/61/16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego , przyłącza p.poż.
i kablowego przyłącza elektroenergetycznego do budynków założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36” w ramach zadaniapn.”Budowa założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

 

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Usługowy Zakład Instalacji

Wod.Kan.,C.o. i Gaz Fila Bogdan,

Cmolas 581,

36-105 Cmolas

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.