Podkarpackie Zapytania ofertowe MKk-0001/74/16 Budowa zjazdu publicznego

MKk-0001/74/16 Budowa zjazdu publicznego

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.: „Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej do zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – część I (strefa zaplecza „A”, założenia dworskie).

 

1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn.:Budowa zjazdu publicznego z ul. Wolskiej do zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – część I (strefa zaplecza „A”, założenia dworskie).

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo,

1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5. ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

     W ramach zadania należy wykonać:

2.1 Wytyczeniegeodezyjne

2.2 Roboty ziemne z transportem urobku na odległość do 1 km  - 44.75 m³        

2.3 Podbudowę pomocniczą dolna 0/63 35 cm  - 44.75 m²

2.4 Warstwę górną podbudowy z kruszyw łamanych gr. 30 cm 0/31,5 -66.25 m²

2.5Warstwę dolną gr. 20 cm, boczną 30 cm, czołową i końcową 30 cm podbudowy z kruszyw naturalnych (obsypanie rury, nasyp na rurę śr. 40 mm -   63.749 m

2.6 Ścianki czołowe wylewane na mokro z betonu C16/20- 2.000 szt.

2.7 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe VIPRO zbrojone w III klasie o średnicy 40 cm-  21.5 m        

2.8 Ławy fundamentowe betonowe pod krawężnik najazdowy- 2.634 m³

2.9 Krawężniki kamienne o wymiarach 20x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej - 21.5 m          

2.10 Ławy fundamentowe betonowe pod krawężnik po łuku   - 2.818 m³

2.11 KrawęAżniki kamienne wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej - 23.00 m

Wycena nie dotyczy kostki brukowej zaplanowanej w dołączonych projektach budowlanych.

3.Szczegółowy zakres prac określa:

3.1 przedmiar robót,

3.2 projekt zagospodarowania terenu,
3.3 projekt budowlany – opis techniczny,
3.4 projekt wykonawczy – opis techniczny,
stanowiące załączniki do niniejszego zaproszenia (wersja elektroniczna – 1 płytka)

Na wszystkie w/w prace materiał wykonawcy.

3. Wymagany termin realizacji umowy: 03.12.2016r. – 23.12.2016r.

Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%.

4. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

1/formularz propozycji wg załączonego wzoru

2/oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:

a/posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień,

b/posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c/znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a/wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b/obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

6.Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 02.12.2016r., do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej , 36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn. „Budowę zjazdu publicznego z drogi gminnej , do zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – część I (strefa zaplecza „A”, założenia dworskie).

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

7.Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 02.12.2016 r. o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

8.Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są: Kierownik Działu Parku Etnograficznego Wojciech Dragan tel. (017) 227 10 71 w godz. 7.30-15.00., z-ca Dyrektora Muzeum Artur Plizga (017) 227 12 96 w godz. 8.30-15.30.

9.Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

                                                                                                             

 

W załączeniu:

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej” --> POBIERZ

2. Oświadczenie wykonawcy -->POBIERZ

3. Projekt budowlany --> POBIERZ

3.1 Część rysunkowa

D 01 – Orientacja
D 02 – Projekt zagospodarowania terenu
D 03 – Przekroje podłużne
D 04 – Szczegóły konstrukcyjne
D 05 – Plan warstwicowy
D 06 – Plan warstwicowy-szczegół

4. Projeky wykonawczy --> POBIERZ

5. Przedmiar robót --> POBIERZ