Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/60/16 „Zestawienie leśniczówki z Zerwanki, stajni z Przecławia, spichlerzyka z Zerwanki w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36; etap I - wykonanie fundamentów”

MKL-0001/60/16 „Zestawienie leśniczówki z Zerwanki, stajni z Przecławia, spichlerzyka z Zerwanki w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36; etap I - wykonanie fundamentów”

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Zestawienie leśniczówki z Zerwanki, stajni z Przecławia, spichlerzyka z Zerwanki w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36; etap I - wykonanie fundamentów" w ramach zadania pn."Budowa założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1.1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;
1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:
Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Zestawienie leśniczówki z Zerwanki, stajni z Przecławia, spichlerzyka z Zerwanki w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36; etap I - wykonanie fundamentów" w ramach zadania pn."Budowa założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36
1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
1.5. ma obejmować całość zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach realizowanego zadania zakłada się:
2.1 wykonanie fundamentu pod leśniczówkę:
Zakres robót:
- wytyczenie geodezyjne,
- wykonanie robót ziemnych pod fundament,
- wykonanie podkładu z chudego betonu,
- wykonanie zbrojenia ławy, stóp pod komin wg projektu,
- wykonanie ławy fundamentowej żelbetowej oraz ściany betonowej,
- położenie izolacji przeciwwilgociowych powierzchni poziomych i bocznych,
- wykonanie docieplenia fundamentu z zewnątrz styrodurem z ułożeniem foli kubełkowej,
- zasypanie wykopów ziemią z ukopów i ubiciem warstwami,
- wykonanie podkładu z piasku wewnątrz fundamentu,
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego łącznie z drogą dojazdową.
2.2 wykonanie fundamentu pod stajnię z Przecławia:
Zakres robót:
- wytyczenie geodezyjne,
- wykonanie robót ziemnych pod fundament,
- wykonanie podkładu z chudego betonu,
- wykonanie zbrojenia,
- wykonanie ławy fundamentowej żelbetowej oraz ściany betonowej,
- położenie izolacji przeciwwilgociowych powierzchni poziomych i bocznych,
- zasypanie wykopów ziemią z ukopów i ubiciem warstwami,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie robót ziemnych wokół fundamentu,
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego łącznie z drogą dojazdową.
2.3 wykonanie fundamentu pod spichlerzy z Zerwanki:
Zakres robót:
- wytyczenie geodezyjne,
- wykonanie robót ziemnych pod fundament,
- wykonanie podkładu z chudego betonu,
- wykonanie ławy fundamentowej żelbetowej oraz ściany betonowej,
- położenie izolacji przeciwwilgociowych powierzchni poziomych i bocznych,
- zasypanie wykopów ziemią z ukopów i ubiciem warstwami,
- wykonanie podkładu z piasku wewnątrz fundamentu,
- wykonanie robót ziemnych wokół fundamentu,
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego łącznie z drogą dojazdową.

UWAGA !
Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, projekt budowlany – konstrukcja. Pozostała dokumentacja dla zainteresowanych do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Na wszystkie w/w prace materiał wykonawcy.

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem informujemy, iż istnieje możliwość dokonania bezpośrednich oględzin terenu robót w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.
3. Wymagany termin realizacji umowy: do 23.12.2016 r.
4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena – 100%.
5. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
1/ formularz propozycji wg załączonego wzoru
2/ oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:
a/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień,
b/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a/ wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b/ obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 10.11.2016r., do godz. 11,00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej ,36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn. „Zestawienie leśniczówki z Zerwanki, stajni z Przecławia, spichlerzyka z Zerwanki w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36; etap I - wykonanie fundamentów" w ramach zadania pn."Budowa założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.
Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 10.11.2016r. o godz. 11,30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są: Kierownik Działu Parku Etnograficznego Wojciech Dragan tel. 17/2271071 w godz. 7.30-15.00., Z-ca Dyrektora Muzeum Artur Plizga 17/2271296 w godz. 8.30-15.30.,
10. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

Jacek Bardan
Dyrektor Muzeum

W załączeniu:
1. Wzór druku dla „propozycji cenowej" -->POBIERZ
2. Oświadczenie wykonawcy --> POBIERZ
3. Przedmiar robót - stajni z Przecławia -->POBIERZ
4. Przedmiar robót – leśniczówki z Zerwanki -->POBIERZ
5. Przedmiar robót - spichlerzyka z Zerwanki -->POBIERZ
6. Projekt budowlany rekonstrukcji stajni z Przecławia – część konstrukcyjna --> POBIERZ
7. Projekt budowlany rekonstrukcji leśniczówki z Zerwanki – część konstrukcyjna --> POBIERZ i opis --> POBIERZ
8. Projekt budowlany rekonstrukcji spichlerzyka z Zerwanki – część konstrukcyjna --> POBIERZ