Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/61/16 „Wykonanie przyłącza wodociągowego, przyłącza p.poż. i kablowego przyłącza elektroenergetycznego do budynków założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”

MKL-0001/61/16 „Wykonanie przyłącza wodociągowego, przyłącza p.poż. i kablowego przyłącza elektroenergetycznego do budynków założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie przyłącza wodociągowego, przyłącza p.poż. i kablowego przyłącza elektroenergetycznego do budynków założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36" w ramach zadania pn."Budowa założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1.1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;
1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:
Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Wykonanie przyłącza wodociągowego , przyłącza p.poż. i kablowego przyłącza elektroenergetycznego do budynków założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36" w ramach zadania pn."Budowa założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
1.5. ma obejmować całość zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach realizowanego zadania zakłada się:
2.1 wykonanie przyłącza wodociągowego:
Zakres robót:
- wytyczenie geodezyjne,
- usunięcie zakrzewienia,
- wykonanie wykopów,
- montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o śr. zew. 40 mm,
- wykonanie przyłączenia rur polietylenowych za pomocą kształtek elektrooporowych,
- montaż zasuwy typu E,
- oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą,
- zasypanie wykopów,
- wykonanie próby szczelności, dezynfekcji, płukania,
- posprzątanie terenu robót.
2.2 wykonanie przyłącza p.poż:
Zakres robót:
- wytyczenie geodezyjne,
- usunięcie zakrzewienia,
- wykonanie wykopów,
- montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD, o śr. zew. 90 mm,
- wykonanie przyłączenia rur polietylenowych metodą zgrzewania,
- montaż hydrantu pożarowego szt. 1,
- montaż zasuwy typu E,,
- oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą,
- zasypanie wykopów,
- wykonanie próby szczelności, płukania,
- posprzątanie terenu robót.

2.3 wykonanie przyłącza elektroenergetycznego:
Zakres robót:
- wytyczenie geodezyjne,
- usunięcie zakrzewienia,
- wykonanie wykopów do ułożenia kabla,
- wykonanie podsypki z warstwy piasku,
- ułożenie rur osłonowych,
- ułożenie uziemienia,
- ułożenie kabla YAKY 4x35 mm2,
- montaż mufy rozgałęźnej do 1 kV, OSZ 35-70,
- wykonanie złącza kablowo-licznikowego ZK-1TL 3F 840x280x225,
- wykonanie badania i pomiarów instalacji,
- posprzątanie terenu robót.

UWAGA !
Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, projekt zagospodarowania terenu.

Dla zainteresowanych pozostałą dokumentacja dostępna w siedzibie Muzeum.

Na wszystkie w/w prace materiał wykonawcy.

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem informujemy, że konieczne jest dokonanie bezpośrednich oględzin terenu robót w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.
3. Wymagany termin realizacji umowy: do 23.12.2016 r.
4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena – 100%.
5. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
1/ formularz propozycji wg załączonego wzoru
2/ oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:
a/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień,
b/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a/ wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b/ obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 10.11.2016r., do godz. 11,00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej ,36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego , przyłącza p.poż. i kablowego przyłącza elektroenergetycznego do budynków założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36" w ramach zadania pn."Budowa założenia leśnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego w terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.
Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 10.11.2016r. o godz. 11,30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są: Kierownik Działu Parku Etnograficznego Wojciech Dragan tel. 17/2271071 w godz. 7.30-15.00., Z-ca Dyrektora Muzeum Artur Plizga 17/2271296 w godz. 8.30-15.30.,
10. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

Jacek Bardan
Dyrektor Muzeum

W załączeniu:
1. Wzór druku dla „propozycji cenowej" --> POBIERZ
2. Oświadczenie wykonawcy --> POBIERZ
3. Przedmiar robót przyłącz wodociągowy --> POBIERZ

4. Przedmiar robót elektryka --> POBIERZ
5.Projekt zagospodarowania terenu --> POBIERZ