Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL- 0001/36/15 Opracowanie dokumentacji projektowej

MKL- 0001/36/15 Opracowanie dokumentacji projektowej

MKL- 0001/36/15

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

                Do złożenia propozycji cenowej na wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla: Budynku plebanii z Ostrów Tuszowskich w ramach zadania pn. „Założenie plebańskie w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Wolska 36”.

 

1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:

Propozycja cenowa na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla: Budynku plebanii z Ostrów Tuszowskich w ramach zadania pn. „Założenie plebańskie w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Wolska 36”.

1.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie;

1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;

1.5 ma obejmować całość zamówienia.

 
2. Opis przedmiotu zamówienia:

 2.1 W ramach realizowanego zadania zakłada się wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku plebanii z Ostrów Tuszowskich.

 2.2 Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:
a)      projekt zagospodarowania terenu;

b)      projekt budowlany dla plebanii z Ostrów Tuszowskich wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń.

Projekt obejmuje branże:

- architektoniczną,

- konstrukcyjną,

- elektryczną ( projekt policznikowego przyłącza, wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji niskoprądowych: sygnalizacji alarmowej pożarowej (SAP) i system sygnalizacji włamania i napadu (SSWN),

- sanitarną (projekt policznikowego przyłącza wody, wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz zbiornika na nieczystości ciekłe).

Projekt ten należy wykonać w 6 egzemplarzach wraz z matrycą w wersji elektronicznej (w programie ogólnodostępnym w plikach DWG i PDF);

c)      projekty wykonawcze obiektu oraz projekty wykonawcze w/w branż w
3 egzemplarzach wraz z matrycą w wersji elektronicznej (w programie ogólnodostępnym w plikach o rozszerzeniu DWG i PDF);

d)      specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla obiektu i branż w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej;

e)      informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami – w 6 egzemplarzach oraz wersji elektronicznej;

f)       przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie do projektów branżowych w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej;

g)      uzyskanie pozwolenia na budowę.

   2.3 Wytyczne do projektu budowlanego plebanii z Ostrów Tuszowskich – stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zaproszenia

Inwestor dostarczy Wykonawcy:
- mapę do celów projektowych;

- inwentaryzację architektoniczno-konserwatorską plebani z Ostrów Tuszowskich w wersji elektronicznej w pliku DWG.

 
UWAGA:

WSZYSTKIE UZGODNIENIA, ZAPEWNIENIA I WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ PONOSI WYKONAWCA USŁUGI.

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem informujemy, iż istnieje możliwość dokonania bezpośrednich oględzin terenu robót w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.

3. Wymagany termin realizacji umowy:

- Przygotowanie pełnej i uzgodnionej dokumentacji: do 14 grudnia 2015 r.

- Uzyskanie pozwolenia na budowę: do 31 marca 2016 r.

Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%.

4. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

1/formularz propozycji wg załączonego wzoru

2/oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:

a/posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień,

b/posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c/znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a/wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b/obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

6.Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 14 października 2015r., do godz. 11,00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej , 36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla: Budynku plebanii z Ostrów Tuszowskich w ramach zadania pn. „Założenie plebańskie w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Wolska 36”.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego w terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

7.Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 14 października 2015r., ogodz. 11,30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

8.Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są: Kierownik Działu Parku Etnograficznego Wojciech Dragan tel. (017) 227 10 71 w godz. 7.30-15.00., Z-ca Dyrektora Muzeum Artur Plizga (017) 227 12 96 w godz. 8.30-15.30.

9.Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

 
 
 
W załączeniu:
1. Wzór druku dla „propozycji cenowej” -> POBIERZ
2. Oświadczenie wykonawcy -> POBIERZ
3. Wytyczne do projektu -> POBIERZ
4.Badania geologiczne -> POBIERZ

5. Inwentaryzacja architektoniczno – konserwatorską plebanii z Ostrów Tuszowskich (w wersji elektronicznej - PDF)-> POBIERZ

6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -> POBIERZ

 

/