Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL- 0001/33/15 Zestawienie spichlerza plebańskiego z Boguchwały w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36; etap I - wykonanie fundamentu spichlerza

MKL- 0001/33/15 Zestawienie spichlerza plebańskiego z Boguchwały w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36; etap I - wykonanie fundamentu spichlerza


Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

 
 
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:  „Zestawienie spichlerza plebańskiego z Boguchwały w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36; etap I - wykonanie fundamentu spichlerza.”

 
1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej
:

1.1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Zestawienie spichlerza plebańskiego z Boguchwały w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36; etap I - wykonanie fundamentu spichlerza.”

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5. ma obejmować całość zamówienia.

 

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach realizowanego zadania zakłada się:

- wykonanie robót ziemnych pod fundament spichlerza;

- wykonanie ławy fundamentowej, betonowej (pod ściany budynku) i stóp fundamentowych zewnętrznych (pod słupy ganku);

- położenie izolacji przeciwwilgociowych powierzchni poziomych i bocznych;

- zasypanie wykopów ziemią z ukopów i ubiciem warstwami co 15cm;

- położenie podmurówki z cegły pełnej o szer. 25cm na zaprawie wapienno-cementowej;

- wykonanie podsypki piaskowej zagęszczonej wewnątrz fundamentu, gr. w-wy 15cm po zagęszczeniu;

- posprzątanie terenu robót.

  
UWAGA !

 Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, projekt architektoniczno – budowlany, wykonawczy i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

  
Na wszystkie w/w prace materiał wykonawcy.
 

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem informujemy, iż istnieje możliwość dokonania bezpośrednich oględzin terenu robót w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.

  

3. Wymagany termin realizacji umowy: 01.10.2015r. - 31.10.2015r.

 4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%.

 

5. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

1/ formularz propozycji wg załączonego wzoru

2/ oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:

a/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień,

b/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a/ wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b/ obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

  

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 25.09.2015r., do godz. 11,00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej ,36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6.

 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn. „Zestawienie spichlerza plebańskiego z Boguchwały w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36; etap I - wykonanie fundamentu spichlerza.”

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego w terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

  

8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 25.09.2015r. o godz. 11,30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są: Kierownik Działu Parku Etnograficznego Wojciech Dragan tel. 17/2271071 w godz. 7.30-15.00., Z-ca Dyrektora Muzeum Artur Plizga 17/2271296 w godz. 8.30-15.30.,

  

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

 

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

 
W załączeniu:

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej” - POBIERZ

2. Oświadczenie wykonawcy. - POBIERZ
3. Przedmiar robót - POBIERZ
                             

                                                  Dyrektor Muzuem
                                                    Jacek Bardan