Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-202/1/16 Zakup samochodu dla MKL

MKL-202/1/16 Zakup samochodu dla MKL

Kolbuszowa, 18.05.2016 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert.

 


Kolbuszowa, 27.04.2016 r.ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dostawa samochodu osobowego dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

 

1.      Zamawiający

 Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ul. Kościuszki 6,

36-100 Kolbuszowa

Tel. / fax.: 17 2271 296, e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

strona internetowa: www.muzeumkolbuszowa.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

 

2.       Tryb postępowania

 Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

 

3.      Przedmiot zamówienia

 

1.      Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę jednego samochodu marki Ford modelu Ford Galaxy dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

2.      Szczegółowe wymagania określa Specyfikacja stanowiąca załącznik Nr 1.

 

4.       Termin wykonania zamówienia

 

1.      Termin wykonania zamówienia do dnia 30 czerwca 2016 r. Sprzedający zobowiązany jest w w/w terminie przed zawarciem umowy sprzedaży do dostarczenia pojazdu w celu jego przeglądu wizualnego i zbadania w stacji ASO.

2.      Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą.

 

5.      Opis sposobu przygotowania oferty

 

1.       Każdy wykonawca może złożyć kilka ofert.

2.       Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy wraz z załącznikami.

3.       Formularz Ofertowy należy sporządzić na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

4.       Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

5.       Wraz z ofertą należy złożyć zdjęcia proponowanego pojazdu: co najmniej od czoła pojazdu, tyłu pojazdu, lewej i prawej strony pojazdu, deski rozdzielczej i luku bagażowego.

6.       Wszelkie miejsca w ofercie gdzie dokonano naniesienia poprawek lub zmiany wpisywanej treści muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

 

6.      Wezwanie do uzupełnienia ofert.

Zamawiający przewiduje możliwość wezwania do uzupełnienia oferty.

  

7.      Odrzucenie ofert

 

Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie przedmiotu zamówienia.

 

8.      Miejsce oraz termin składania ofert

 

1.      Ofertę należy złożyć w terminie do 17 maja 2016r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w kopercie zaklejonej z dopiskiem „Dostawa samochodu osobowego dla MKL, numer sprawy: MKL-202/1/16”.

2.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

 

9.      Kryterium oceny ofert

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1.         Cena oferty – 70 pkt.

            Ocena zostanie przeprowadzona wg wzoru:

 alt

2.         Przebieg pojazdu – 15 pkt.

Ocena zostanie przeprowadzona następująco:

Przebieg pojazdu 100 001 km – 120 000 km – 5 pkt.

Przebieg pojazdu 80 001 km – 100 000 km – 10 pkt.

Przebieg pojazdu poniżej 80 000 km – 15 pkt.

3.      Rok produkcji samochodu – 15 pkt.

Ocena zostanie przeprowadzona następująco:

2013  – 5 pkt.

2014  – 10 pkt.

2015, 2016 – 15 pkt.

 

10.  Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona przez Zamawiającego na stronie BIP Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej http://www.mkl-kolbuszowa.bip.podkarpackie.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum.

Ponadto Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie poinformowany o tym fakcie na piśmie.

 

11.  Osoba do kontaktu

Artur Plizga, tel. 17 2271296 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

1.      Specyfikacja.

2.      Formularz ofertowy.

3.      Wzór umowy.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

                                                                                Dyrektor Muzeum

                                                                                 Jacek Bardan
PLIKI DO POBRANIA
1.    Zapytanie Ofertowe --> POBIERZ
2.    Specyfikacja -->
POBIERZ
3.    Formularz Ofertowy -->
POBIERZ
3.    Umowa -->POBIERZ