Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.7.2023 DRENAŻ ZAGRODY Z BOŻEJ WOLI

R.261.7.2023 DRENAŻ ZAGRODY Z BOŻEJ WOLI

Kolbuszowa, 5 maja 2023 r.

R.261.7.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

”Drenaż zagrody z Bożej Woli” R.261.7.2023.

 

 

W zagrodzie z Bożej Woli usytuowanej na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, w ramach zadania zostaną wykonane następujące roboty:

 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym.
 2. Rurociągi drenarskie o śr. 10.0 cm owijane włókniną.
 3. Rurociągi drenarskie o śr. 10.0 cm obsypywane żwirem.
 4. Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kat. II-III na głębokości 0.9 m, średnica rurek 10.0 cm (rurki z NPCW).
 5. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III).
 6. Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym.
 7. Obsypanie studzienek pozostałą ziemią i rozplantowanie pozostałej ziemi z wykopu pod drenaż.
 8. Oczyszczenie drutem rurociągów drenarskich o śr. 12.5-15.0 cm przy głębokości ułożenia 1.0-1.1 m w gruncie kat. IV.

Zapytanie ofertowe do pobrania

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1–Plan zagospodarowania terenu,
 2. Załącznik nr 2–Przedmiar robót,
 3. Załącznik nr 3–Formularz ofertowy,
 4. Załącznik nr 4–Wzór umowy.

Informacja z sesji otwarcia ofert - do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania PDF