Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.4.2021 Zapytanie ofertowe - wymiana strzechy

R.261.4.2021 Zapytanie ofertowe - wymiana strzechy

Kolbuszowa 12.07.2021 r.

R.261.4.2021

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wymiana strzechy na budynku chałupy z Huty Przedborskiej (strona wschodnia) oraz na budynku stodoły z Kopci – Górali (strona zachodnia) wraz z remontem fundamentów stodoły w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.4.2021.

 

 

1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Wymiana strzechy na budynku chałupy z Huty Przedborskiej (strona wschodnia) oraz na budynku stodoły z Kopci – Górali (strona zachodnia) wraz z remontem podwalin stodoły w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.4.2021.

1.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5 ma obejmować całość zamówienia.

2.Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach realizowanego zadania zakłada się:

1. Wymianę strzechy na budynku chałupy z Huty Przedborskiej (strona wschodnia), w tym:

- demontaż kalenicy (żerdzie, perz, folia kubełkowa);

- demontaż frontowej (od strony wschodniej) starej strzechy na chałupie z Huty Przedborskiej, w ilości 85,28 m² wraz z wywiezieniem słomy do 1 km we wskazane miejsce bez naruszenia rogówek;

- wymianę ołacenia dachu w ilości 18,00 mb;

- impregnację odkrytych elementów więźby dachowej preparatem Fobos M-4 (materiał wykonawcy), w ilości 14,21 m²;

- pobranie z magazynu MKL materiału strzecharskiego i transport materiału strzecharskiego na miejsce wbudowania;

- poszycie dachu nowymi „kiczkami” ze słomy żytniej, 85,28 m²;

- montaż kalenicy materiał z demontażu (folia kubełkowa, perz), żerdzie, 14,40 mb, nowe materiał MKL;

2. Remont/wzmocnienie fundamentów budynku stodoły z Kopci - Górali, w tym:

- organizację placu robót remontowych;

- rozebranie podłogi 14,72 m² i legarów 15,60 mb w komorze;

- podniesienie budynku;

- demontaż progów dębowych na boisko 8,20 mb;

- demontaż kamieni fundamentowych;

- osadzenie kamieni fundamentowych na betonowej stopie fundamentowej;

- wykonanie podbudowy z kruszywa pod progi na boisko;

- opuszczenie budynku na fundament kamienny;

- wykonanie nowych progów dębowych na boisko 8,20 mb;

- impregnacja elementów drewnianych preparatami olejowymi 16,40 m² i preparatem Fobos M-4, 38,70 m²;

- ułożenie legarów i desek podłogi w komorze (z demontażu);

- posprzątanie placu budowy.

3. Wymianę strzechy na budynku stodoły z Kopci Górali (strona zachodnia), w tym:

- demontaż kalenicy (żerdzie, perz, folia kubełkowa);

- demontaż frontowej (od strony wschodniej) starej strzechy na chałupie z Huty Przedborskiej, w ilości 99,90 m² wraz z wywiezieniem słomy do 1 km we wskazane miejsce bez naruszenia rogówek;

- wymianę ołacenia dachu w ilości 18,00 mb;

- impregnację odkrytych elementów więźby dachowej preparatem Fobos M-4 (materiał wykonawcy), w ilości 49,95 m²;

- pobranie z magazynu MKL materiału strzecharskiego i transport materiału strzecharskiego na miejsce wbudowania;

- ułożenie nad wrotami izolacji z pasów membrany dachowej nawiniętych listwy drewniane, 38,50 m²;

- poszycie dachu nowymi „kiczkami” ze słomy żytniej, 99,90 m²;

- montaż kalenicy materiał z demontażu (folia kubełkowa, perz), żerdzie, 15,00 mb, nowe materiał MKL;

- posprzątanie terenu robót.

Koszt transportu kiczek rogówek i innych materiałów na miejsce wbudowania ponosi wykonawca.

Szczegółowy zakres robót określają załączniki nr 4, 5, 6 do niniejszego zapytania.

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem informujemy, iż istnieje możliwość dokonania bezpośrednich oględzin. Więcej informacji w Dziale Rzemiosł Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.

3.Wymagany termin realizacji umowy: do 30.11.2021 r.

4. Wymagany okres gwarancji – 5 lat

5.Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena netto – 100%.

6.Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

1/ formularz propozycji wg załączonego wzoru.

2/ zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną – dotyczy osób fizycznych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

3/ oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:

a.) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

b.) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

7.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a) wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

8.Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 28.07.2021 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej ,36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nie otwarta.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

9.Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 28.07.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: kierownik Działu Rzemiosł Wojciech Dragan tel. 17/2271071 w godz. 7.30-15.00., Z-ca Dyrektora Muzeum Artur Plizga 17/2271296 w godz. 8.30-15.30.

11. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona przez Zamawiającego na stronie BIP Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pod adresem http://bip.muzeumkolbuszowa.pl/index.php/zapytania-ofertoweoraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum.

12.Informacje dotyczące zawierania umowy:

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania:

1. jeżeli cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

2. jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej;

3. jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;

4. również w innych okolicznościach aniżeli określone powyżej bez podania przyczyny.

Jacek Bardan 

Dyrektor Muzeum 

Zapytanie ofertowe:

W załączeniu:

  1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”;
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną;
  3. Oświadczenie Wykonawcy;
  4. Charakterystyka obiektów do wymiany strzech;
  5. Przedmiar Robót – wymiana strzechy na budynku chałupy z Huty Przedborskiej (strona wschodnia)
  6. Przedmiar Robót – wymiana strzechy na budynku stodoły z Kopci Górali (strona zachodnia) wraz z remontem fundamentu