Podkarpackie Statut

S T A T U T

       

Załącznik do Uchwały Nr XI/205/19
                            Sejmiku  Województwa Podkarpackiego
z dnia 26 sierpnia 2019r.

 

 

W uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego -pismo DDK-WM.6020.39.20I8.ZG z dnia 31 maja 2019 r.

W uzgodnieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - pismo SSO.fok. 656.5.2018

z dnia 26 września 2018 r.

 

 

STATUT

MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

W KOLBUSZOWEJ

 

  

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, zwane dalej „Muzeum”, zostało utworzone na podstawie Uchwały Nr 43/222/70 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kolbuszowej z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie utworzenia Muzeum Regionalnego w Kolbuszowej i nadania mu statutu oraz Zarządzenia Nr 42/74 Naczelnika Powiatu w Kolbuszowej z dnia 11 czerwca 1974 r. w sprawie przekształcenia Muzeum Regionalnego w Kolbuszowej na Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz nadania statutu.

 

§ 2

Muzeum działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115 i 730), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
 2. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;
 3. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730);
 4. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 t-j.);
 5. umowy z dnia 8 marca 2017 r. o wspólnym prowadzeniu instytucji kultury - Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, zwanej dalej „umową”;
 6. niniejszego Statutu. 

 

§ 3

 1. Muzeum jest instytucją kultury, prowadzoną jako wspólna instytucja kultury ministra właściwego do spraw rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, zwanego dalej „Ministrem Rolnictwa”, i Województwa Podkarpackiego, zwanego dalej „Województwem”, łącznie zwanych dalej „Organizatorami”.
 2. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo pod numerem 9/99 i posiada osobowość prawną.
 3. Muzeum jest wpisane do państwowego rejestru muzeów pod numerem PRM/103/2011 i jest uprawnione do używania nazwy „muzeum rejestrowane”.
 4. Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz z nazwą Muzeum w otoku.

 

§ 4

 1. Siedzibą Muzeum jest Kolbuszowa.
 2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru etnograficznego Lasowiaków i Rzeszowiaków, oraz zagranica.

 

Rozdział 2

Zakres działania Muzeum

§ 5

Do zakresu działania Muzeum należą zagadnienia związane z ochroną dziedzictwa kultury ludowej miejskiej i wiejskiej zgromadzonego w Muzeum, dbałość o zachowanie substancji zabytkowej obiektów wchodzących w skład Muzeum, a także szerokie upowszechnianie wiedzy o dokonaniach narodowych w dziedzinie historii, etnografii, architektury, przemysłu, sztuki i rzemiosła artystycznego oraz archeologii.

 

§ 6

 1. Muzeum realizuje działania, o których mowa w § 5, w szczególności przez:
  1. gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych z zakresu swojej działalności, w tym uzupełnianie zbiorów o nowe zabytki, uzyskiwane drogą przydziału, zakupu, darowizn;
  2. inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych;
  3. zabezpieczanie i konserwację zbiorów;
  4. przechowywanie zgromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób umożliwiający dostępność dla celów naukowych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o muzeach;
  5. przenoszenie do Parku Etnograficznego obiektów tradycyjnego budownictwa wiejskiego, małomiasteczkowego, ludowej architektury sakralnej oraz innych zabytków związanych z przemysłem i kulturą ludową;
  6. organizowanie ekspozycji skansenowskich na wolnym powietrzu z uwzględnieniem tradycyjnych rzemiosł, usług, czynności domowych i gospodarskich oraz upraw i hodowli;
  7. organizowanie wystaw stołych i czasowych;
  8. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej w formie, szkoleń, sesji, koncertów, spotkań oraz innych przedsięwzięć promujących Muzeum i upowszechniających kulturę;
  9. udostępnianie zbiorów i ekspozycji Parku Etnograficznego dla celów naukowych, edukacyjnych i poznawczych;
  10. prowadzenie badań naukowych i prac teoretycznych związanych z problemami muzeów na wolnym powietrzu;
  11. opracowanie i publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników prowadzonych badań i ekspedycji naukowych, oraz wydawnictw naukowych, popularnonaukowych i promocyjnych z zakresu swojej działalności 
  12. wypożyczanie zbiorów i przyjmowanie ich w depozyt, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  13. opracowywanie opinii i ocen oraz udzielanie informacji, porad i pomocy w zakresie objętym działalnością statuową;
  14. zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów;
  15. współdziałanie w upowszechnianiu kultury i sztuki oraz nauki z innymi muzeami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach, działającymi w kraju i poza granicami;
  16. urządzanie i konserwowanie otoczenia i zieleni w Parku Etnograficznym.
 2. Muzeum realizuje także zadania dotyczące obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, określone odrębnymi przepisami.
 3. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu historii, etnografii, architektury, przemysłu, sztuki i rzemiosła artystycznego oraz archeologii.
 4. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:
  1. obiekty architektury mieszkalnej, gospodarczej, sakralnej, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty przemysłowe;
  2. elementy wyposażenia wnętrz w tym meble kolbuszowskie;
  3. akcesoria obrzędowe;
  4. zabytki sztuki ludowej;
  5. narzędzia rolnicze i rzemieślnicze;
  6. wyroby rękodzieła artystycznego twórców nieprofesjonalnych i artystów ludowych;
  7. zbiory strojów ludowych Lasowiaków i Rzeszowiaków;
  8. przekazane w depozyt zabytki archeologiczne pochodzące z badań archeologicznych.

 

§ 7

 1. Działania, o których mowa w § 5, Muzeum realizuje na podstawie rocznych planów działalności.
 2. Roczne plany działalności podlegają zaopiniowaniu przez Radę Muzeum.

Rozdział 3

Zarządzanie i organizacja Muzeum

§ 8

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego, zwany dalej „Zarządem”, oraz Minister Rolnictwa.

 

§ 9

 1. Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora.
 2. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada za jego mienie, a także wykonuje funkcje pracodawcy w stosunku do pracowników Muzeum.
 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
 4. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
  1. kierownictwo i nadzór nad całością działalności Muzeum;
  2. nadzór nad majątkiem Muzeum, w tym jego zbiorami i ich ewidencjonowaniem;
  3. nadzór nad kontrolą wewnętrzną według procedur wewnętrznych kontroli finansowej;
  4. ustalanie planu finansowego Muzeum;
  5. przedstawianie organizatorowi planów finansowych, rocznych planów działalności, sprawozdań oraz wniosków dotyczących Muzeum;
  6. racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;
  7. przedkładanie Radzie Muzeum sprawozdań rocznych do oceny i rocznych planów działalności do zaopiniowania;
  8. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum;
  9. wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;
  10. tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.
 5. Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
 6. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po uzyskaniu zgody Zarządu.

 

§ 10

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum.
 2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w ustawie o muzeach.
 3. Rada składa się z 9 członków, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd na zasadach i w trybie określonym w ustawie o muzeach.
 4. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.

 

§ 11

 1. W Muzeum działa Kolegium Doradcze, zwane dalej „Kolegium”, jako organ opiniodawczo - doradczy Dyrektora.
 2. Kolegium składa się z 6 pracowników Muzeum, których powołuje i odwołuje Dyrektor.
 3. Członkowie Kolegium wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 4. Kolegium wyraża opinie w formie uchwał, które podejmowane są w trybie głosowania jawnego zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu.
 5. Posiedzenie Kolegium odbywa się z inicjatywy Dyrektora lub za jego zgodą na wniosek pracowników Muzeum.
 6. Z posiedzenia Kolegium sporządza się protokół.
 7. Podjęte uchwały wraz z protokołami są przekazywane Dyrektorowi.
 8. Kadencja Kolegium trwa 2 lata.
 9. Obsługę kancelaryjno - biurową kolegium zapewnia Muzeum.

 

§ 12

Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu oraz działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 

 

Rozdział 4

Gospodarka majątkowa i finansowa Muzeum

§ 13

 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, kierując się zasadą legalności, efektywności, gospodarności i celowości wykorzystania środków finansowych.
 2. Organizatorzy zapewniają środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji otrzymanych od Województwa i Ministra Rolnictwa.
 4. Roczne sprawozdanie finansowe, podział zysku oraz sposób pokrycia straty Muzeum podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd.

 

§ 14

Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

 1. dotacje przekazywane przez Województwo, w tym:
  1. podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty;
  2. celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
  3. celowe na realizację wskazanych zadań i programów;
 2. dotacja podmiotowa od Ministra Rolnictwa;
 3. dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł na realizację wskazanych zadań i programów;
 4. przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego Muzeum;
 5. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Muzeum;
 6. środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

 

§ 15

 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia działalności Muzeum, o której mowa w § 5.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:
  1. udostępniania obiektów, ekspozycji i zbiorów celem kopiowania, fotografowania i filmowania;
  2. prowadzenia sprzedaży pamiątek i publikacji;
  3. organizowanie warsztatów, pokazów, kursów, konferencji i konwentów w zakresie innym niż określony w § 6 ust. 1 pkt 7;
  4. usług projektowych, doradczych i ekspertyz;
  5. usług budowlanych i konserwatorskich;
  6. wynajmu pomieszczeń będących w dyspozycji Muzeum.
 3. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje na finansowanie zadań statutowych.

 

§ 16

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych, jest uprawniony Dyrektor.
 2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
 3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Województwo, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 17

Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Województwo w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

 

§ 18

Zmian niniejszego statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Poprawiony (czwartek, 10 marca 2022 11:46)