Podkarpackie
logo        
  
 

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 386/7713/22  

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

z dnia10 maja 2022 r.

 

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

 

I. Do konkursu, na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

 

1. Wymagania

 

1.1 Obowiązkowe:

 

a) wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

 

b) udokumentowane doświadczenie zawodowe - minimum 3 letnie na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury;

 

c) ukończone studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: muzealnictwa, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;

 

d) znajomości przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności Instytucji;

 

e) znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury, w szczególności instytucji muzealnych;

 

f) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej;

 

g) umiejętność zarządzania zespołem ludzkim;

 

h) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

 

i) korzystanie z pełni praw publicznych;

 

j) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

k) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm..).

 

1.2 Fakultatywne, preferowane:

 

a) wykształcenie w jednej z dziedzin związanej z działalnością Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej tj. historii, etnografii, sztuki, architektury, przemysłu i rzemiosła artystycznego oraz archeologii;

 

b) znajomość specyfiki sektora finansów publicznych i/lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;

 

2. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:

 

a) Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zostanie powołany na okres 3 lat; wymiar etatu: 1/1;

 

b) miejsce wykonywania pracy: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6;

 

c) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;

 

d) kierownictwo i nadzór nad całością działalności Muzeum;

 

e) nadzór nad majątkiem Muzeum, w tym jego zbiorami i ich ewidencjonowaniem;

 

f) nadzór nad kontrolą wewnętrzną według procedur wewnętrznych kontroli finansowej;

 

g) ustalanie planu finansowego Muzeum;

 

h) przedstawianie organizatorowi planów finansowych, rocznych planów działalności, sprawozdań oraz wniosków dotyczących Muzeum;

 

i) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;

 

j) przedkładanie Radzie Muzeum sprawozdań rocznych do oceny i rocznych planów działalności do zaopiniowania;

 

k) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum;

 

l) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;

 

m) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.

 

3. Dokumenty

 

3.1 Obowiązkowe:

 

a) oferta zawierająca wiosek o przystąpienie do konkursu zawierający motywację kandydowania na stanowisko Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej opatrzony własnoręcznym podpisem;

 

b) życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;

 

c) oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej (zgodnie z wzorem) opatrzone własnoręcznym podpisem;

 

d) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

 

e) kopie dokumentów potwierdzających okres 3 letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury, poprzez dołączenie: świadectw pracy lub/i zaświadczeń pracodawcy o okresie trwania stosunku pracy, umów cywilno-prawnych lub/i zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej;

 

f) kopia dokumentów zaświadczających ukończenie studiów podyplomowych lub kursów, szkoleń z zakresu: muzealnictwa, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;

 

g) oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, nie starszego niż trzy miesiące od terminu ostatecznego terminu składania dokumentów (określonego w punkcie II. 1) o stanie zdrowia uczestnika pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

 

h) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;

 

i) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;

 

j) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;

 

k) koncepcja funkcjonowania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej opracowana na okres 3 lat (zgodnie ze wzorem) opatrzona własnoręcznym podpisem (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę) zawierający m.in. następujące elementy:

 

  • wizję;
  • główne wyzwania;
  • cele strategiczne;
  • cele długoterminowe i krótkoterminowe ze wskazaniem planowanych działań do realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia;
  • koncepcję finansowania działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej;

 

l) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej;

 

m) oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.

 

3.2. Fakultatywne:

 

  • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności, opisane w punkcie I.1.2 a-b, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń itp.;
  • kopie opinii rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.

 

Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.

 

II. Informacje dodatkowe

 

1. Ofertę zawierającą wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 24 czerwca 2022 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” na Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 - Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, lub przesłać na adres: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów al. Łukasza Cieplińskiego 4. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I - etap sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonania przez Komisję oceny spełnienia warunków przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.

 

3. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidulanie.

 

4. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej podczas rozmowy traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.

 

5. Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2022 r.

 

6. Przed powołaniem kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz program jego działania, w oparciu o koncepcję funkcjonowania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, o której mowa w pkt 3.1. lit j – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalność kulturalnej (Dz. U. z 2020, poz. 194 z późn. zm.). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej powoduje niepowołanie na to stanowisko.

 

7. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej można uzyskać w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ul. Lubelska 4, w Rzeszowie pok. 103 a także pod numerem tel. 17 743 30 07 lub drogą elektroniczną pisząc na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

8. Regulamin Konkursu zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi .

 

9. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie bez podana przyczyny.

 

10. Wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz programu działania Muzeum) dostępne są w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w zakładce: Zarząd, w zakładce: Konkursy na stanowiska.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36-100 KOLBUSZOWA, ul. Kościuszki 6
tel/fax: 17 / 22 71 296

www.muzeumkolbuszowa.pl
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


recepcja

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej jest samorządową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym i oświatowym, nienastawioną na osiąganie zysku, działającą na podstawie: ustawy z 21 listopada 1996 roku o muzeach, ustawy z 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 26 sierpnia 2019 roku. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod nr PRM/103/2011.