Podkarpackie
logo        
  
 

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - do pobrania 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 426/8602/22

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

z dnia 27 września 2022 r.

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ
ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

 

I. Do konkursu, na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:
a) Wymagania
1.1 Obowiązkowe:
a) wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
b) udokumentowane doświadczenie zawodowe - min. 5 letnie w instytucji kultury;
c) doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim – co najmniej 3 letnie w instytucji kultury;
d) ukończone studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: muzealnictwa, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;
e) znajomości przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności Instytucji;
f) znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury, w szczególności instytucji muzealnych;
g) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej;
h) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
i) korzystanie z pełni praw publicznych;
j) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
k) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm..).
1.2 Fakultatywne, preferowane:
a) wykształcenie w jednej z dziedzin związanej z działalnością Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej tj. historii, etnografii, sztuki, architektury, kulturoznawstwa, przemysłu i rzemiosła artystycznego oraz archeologii;
b) znajomość specyfiki sektora finansów publicznych i/lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;
2. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:
a) Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zostanie powołany na okres 3 lat; wymiar etatu: 1/1;
b) miejsce wykonywania pracy: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6;
c) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
d) kierownictwo i nadzór nad całością działalności Muzeum;
e) nadzór nad majątkiem Muzeum, w tym jego zbiorami i ich ewidencjonowaniem;
f) nadzór nad kontrolą wewnętrzną według procedur wewnętrznych kontroli finansowej;
g) ustalanie planu finansowego Muzeum;
h) przedstawianie organizatorowi planów finansowych, rocznych planów działalności, sprawozdań oraz wniosków dotyczących Muzeum;
i) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;
j) przedkładanie Radzie Muzeum sprawozdań rocznych do oceny i rocznych planów działalności do zaopiniowania;
k) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum;
l) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;
m) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.
3. Dokumenty
3.1 Obowiązkowe:
a) oferta zawierająca wiosek o przystąpienie do konkursu zawierający motywację kandydowania na stanowisko Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej opatrzony własnoręcznym podpisem;
b) życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
c) oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej (zgodnie z wzorem) opatrzone własnoręcznym podpisem;
d) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
e) kopie dokumentów potwierdzających okres 5 letniego doświadczenia zawodowego w instytucji kultury, poprzez dołączenie: świadectw pracy lub/i zaświadczeń pracodawcy o okresie trwania stosunku pracy, umów cywilno-prawnych lub/i zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej;
f) kopie dokumentów potwierdzających okres 3 letniego doświadczenia w kierowaniu zespołem ludzkim w instytucji kultury poprzez dołączenie np.:oświadczenia z dołączonym zakresem obowiązków lub zaświadczenia;
g) kopia dokumentów zaświadczających ukończenie studiów podyplomowych lub kursów, szkoleń z zakresu: muzealnictwa, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;
h) oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, nie starszego niż trzy miesiące od terminu ostatecznego terminu składania dokumentów (określonego w punkcie II. 1) o stanie zdrowia uczestnika pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
j) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;
k) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
l) koncepcja funkcjonowania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej opracowana na okres 3 lat (zgodnie ze wzorem) opatrzona własnoręcznym podpisem (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę) zawierający m.in. następujące elementy:

 • wizję;
 • główne wyzwania;
 • cele strategiczne;
 • cele długoterminowe i krótkoterminowe ze wskazaniem planowanych działań do realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia;
 • koncepcję finansowania działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej;

m) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej;
n) oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.
3.2. Fakultatywne:
a) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności, opisane w punkcie I.1.2 a-b, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń itp.;
b) kopie opinii rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.
Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.
II. Informacje dodatkowe
1. Ofertę zawierającą wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 4 listopada 2022 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” na Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 - al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, lub przesłać na adres: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów al. Łukasza Cieplińskiego 4. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I - etap sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonania przez Komisję oceny spełnienia warunków przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.
3. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidulanie.
4. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej podczas rozmowy traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
5. Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada 2022 r.
6. Przed powołaniem kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz program jego działania, w oparciu o koncepcję funkcjonowania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, o której mowa w pkt 3.1. lit l – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalność kulturalnej (Dz. U. z 2020, poz. 194 z późn. zm.). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej powoduje niepowołanie na to stanowisko.
7. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej można uzyskać w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ul. Lubelska 4, w Rzeszowie pok. 103 a także pod numerem tel. 17 743 30 07 lub drogą elektroniczną pisząc na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
8. Regulamin Konkursu zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi .
9. Wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz programu działania Muzeum) dostępne są w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w zakładce: Zarząd, w zakładce: Konkursy na stanowiska.

 


 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 407 / 8223 / 22

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

z dnia 19 lipca 2022 r.

 

 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego

 

na podstawie pkt II.9 ogłoszenia o konkursie stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 386/7713/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

 

odwołuje

konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

 

Do pobrania 

 


 

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 386/7713/22  

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

z dnia10 maja 2022 r.

 

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

ul. Kościuszki 6

36-100 Kolbuszowa

 

 

I. Do konkursu, na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1. Wymagania

1.1 Obowiązkowe:

a) wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

b) udokumentowane doświadczenie zawodowe - minimum 3 letnie na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury;

c) ukończone studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: muzealnictwa, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;

d) znajomości przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności Instytucji;

e) znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury, w szczególności instytucji muzealnych;

f) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej;

g) umiejętność zarządzania zespołem ludzkim;

h) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

i) korzystanie z pełni praw publicznych;

j) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

k) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm..).

1.2 Fakultatywne, preferowane:

a) wykształcenie w jednej z dziedzin związanej z działalnością Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej tj. historii, etnografii, sztuki, architektury, przemysłu i rzemiosła artystycznego oraz archeologii; 

b) znajomość specyfiki sektora finansów publicznych i/lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;

2. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:

a) Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zostanie powołany na okres 3 lat; wymiar etatu: 1/1

b) miejsce wykonywania pracy: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6;

c) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;

d) kierownictwo i nadzór nad całością działalności Muzeum;

e) nadzór nad majątkiem Muzeum, w tym jego zbiorami i ich ewidencjonowaniem;

f) nadzór nad kontrolą wewnętrzną według procedur wewnętrznych kontroli finansowej;

g) ustalanie planu finansowego Muzeum;

h) przedstawianie organizatorowi planów finansowych, rocznych planów działalności, sprawozdań oraz wniosków dotyczących Muzeum;

i) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;

j) przedkładanie Radzie Muzeum sprawozdań rocznych do oceny i rocznych planów działalności do zaopiniowania;

k) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum;

l) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;

m) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.

3. Dokumenty

3.1 Obowiązkowe:

a) oferta zawierająca wiosek o przystąpienie do konkursu zawierający motywację kandydowania na stanowisko Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej opatrzony własnoręcznym podpisem;

b) życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;

c) oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej (zgodnie z wzorem) opatrzone własnoręcznym podpisem;

d) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

e) kopie dokumentów potwierdzających okres 3 letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury, poprzez dołączenie: świadectw pracy lub/i zaświadczeń pracodawcy o okresie trwania stosunku pracy, umów cywilno-prawnych lub/i zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej; 

f) kopia dokumentów zaświadczających ukończenie studiów podyplomowych lub kursów, szkoleń z zakresu: muzealnictwa, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;

g) oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, nie starszego niż trzy miesiące od terminu ostatecznego terminu składania dokumentów (określonego w punkcie II. 1) o stanie zdrowia uczestnika pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

h) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;

i) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;

j) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;

k) koncepcja funkcjonowania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej opracowana na okres 3 lat (zgodnie ze wzorem) opatrzona własnoręcznym podpisem (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę) zawierający m.in. następujące elementy:

 • wizję;
 • główne wyzwania;
 • cele strategiczne;
 • cele długoterminowe i krótkoterminowe ze wskazaniem planowanych działań do realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia;
 • koncepcję finansowania działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej;

l) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej;

m) oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.

3.2. Fakultatywne:

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności, opisane w punkcie I.1.2 a-b, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń itp.;
 • kopie opinii rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.

Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.

 

II. Informacje dodatkowe

1. Ofertę zawierającą wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 24 czerwca 2022 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” na Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 - Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, lub przesłać na adres: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów al. Łukasza Cieplińskiego 4. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I - etap sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonania przez Komisję oceny spełnienia warunków przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.

3. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidulanie.

4. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej podczas rozmowy traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.

5. Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2022 r.

6. Przed powołaniem kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz program jego działania, w oparciu o koncepcję funkcjonowania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, o której mowa w pkt 3.1. lit j – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalność kulturalnej (Dz. U. z 2020, poz. 194 z późn. zm.). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej powoduje niepowołanie na to stanowisko.

7. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej można uzyskać w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ul. Lubelska 4, w Rzeszowie pok. 103 a także pod numerem tel. 17 743 30 07 lub drogą elektroniczną pisząc na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

8. Regulamin Konkursu zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi .

9. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie bez podana przyczyny.

10. Wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz programu działania Muzeum) dostępne są w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w zakładce: Zarząd, w zakładce: Konkursy na stanowiska.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36-100 KOLBUSZOWA, ul. Kościuszki 6
tel/fax: 17 / 22 71 296

www.muzeumkolbuszowa.pl
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


recepcja

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej jest samorządową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym i oświatowym, nienastawioną na osiąganie zysku, działającą na podstawie: ustawy z 21 listopada 1996 roku o muzeach, ustawy z 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 26 sierpnia 2019 roku. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod nr PRM/103/2011.