Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.12.2023 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAGRODY GARNCARSKIEJ ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI

R.261.12.2023 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAGRODY GARNCARSKIEJ ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI

Kolbuszowa, 12 lipca 2023 r.

R.261.12.2023

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagrody garncarskiej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji”, numer sprawy R.261.12.2023.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagrody garncarskiej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji”.

Projekt obejmuje następujące obiekty:

-        piec garncarski,

-        chałupę garncarską,

-        budynek gospodarczy wraz z jego wyposażeniem celem przystosowania obiektu do pełnienia funkcji magazynu studyjnego i wystawy garncarstwa.

 

Zakres prac:

ZADANIE I - Opracowanie dokumentacji projektowej część 1:

1. Uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą (policznikowy przyłącz elektryczny do chałupy garncarskiej i budynku gospodarczego, policznikowy przyłącz wody do chałupy garncarskiej)

3. Wykonanie projektów budowlanych (piec garncarski, chałupa garncarska, budynek gospodarczy) oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej i wodnej dla chałupy garncarskiej i wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku gospodarczego.

ZADANIE I - Opracowanie dokumentacji projektowej część 2:

1. Wykonanie projektów wykonawczych i technicznych (piec garncarski, chałupa garncarska, budynek gospodarczy) dla wszystkich branż niezbędnych do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej.

2. Wykonanie projektu wyposażenia wnętrz budynku gospodarczego celem przystosowania obiektu do pełnienia funkcji magazynu studyjnego i wystawy garncarstwa.

3.Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4. Wykonanie kosztorysów inwestorskich.

5. Wykonanie przedmiarów robót.

6. Uzyskanie i dostarczenie Zamawiającemu decyzji pozwolenia na budowę.

ZADANIE II - Pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy Prawo Budowlane, w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania PDF

Załaczniki do pobrania:

  1. Załącznik nr 1– Inwentaryzacja szczegółowa pieca garncarskiego Ludwika Kurgana z Niwisk,
  2. Załącznik nr 2 – Inwentaryzacja chałupy garncarskiej,
  3. Załącznik nr 3 – Wstępny projekt zagospodarowania zagrody garncarskiej,
  4. Załącznik nr 4 – Fragment mapy,
  5. Załącznik nr 5 – Propozycja cenowa,
  6. Załącznik nr 6 –Wzór umowy.

 Informacja z sesji otwarcia ofert - do pobrania PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania PDF