Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.11.2022 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

R.261.11.2022 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 14.11.2022 r.

R.261.11.2022

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Częściowe zagospodarowanie terenu strefy zaplecza „A”, założenie dworskie” numer sprawy R.261.11.2022.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

F.H.U.P. „MURDRA-PLUS” Mateusz Drapała, ul. Mielecka 148, 36-100 Kolbuszowa – 97 458,36 zł netto.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.

Jacek Bardan

p.o. Dyrektor Muzeum