Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.10.2022 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

R.261.10.2022 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 26.10.2022 r.

R.261.10.2022

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Utwardzenie dojazdu do zagrody Szylara i Kielara wraz z drenażem w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” numer sprawy R.261.10.2022.

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

F.H.U.P. „MURDRA-PLUS” Mateusz Drapała, ul. Mielecka 148, 36-100 Kolbuszowa – 27 502,62 zł netto.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.

 

 

Artur Plizga

Z-ca Dyrektora Muzeum