Podkarpackie Zapytania ofertowe 25.10.2022 r. R.261.11.2022 „Częściowe zagospodarowanie terenu strefy zaplecza „A”, założenie dworskie”

25.10.2022 r. R.261.11.2022 „Częściowe zagospodarowanie terenu strefy zaplecza „A”, założenie dworskie”

Kolbuszowa, 25.10.2022 r.

R.261.11.2022

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Częściowe zagospodarowanie terenu strefy zaplecza „A”, założenie dworskie” numer sprawy R.261.11.2022.

 

1. Przedmiot zamówienia:

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1.1. Przesunięcie wodociągu wraz z doprowadzeniem wody do budynku socjalno -warsztatowego i Rządcówki z Rudnej Wielkiej, w tym w szczególności:

a) przebudowę sieci wodociągowej – 201 m (43+33+125);

b) wykonanie infrastruktury technicznej m.in. hydrant pożarowy nadziemny, zasuwa odcinająca;

c) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób, badań, regulacji i płukań;

d) zasypanie wykopów i doprowadzenie placu do pierwotnego stanu.

1.1.2. Połączenie placów utwardzonych między magazynami nr 1 i nr 2, w tym w szczególności:

a) wykonanie prac pomiarowych – trasa drogi;

b) wykonanie prac ziemnych - korytowanie terenu pod drogę, gł. 20cm;

c) wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym (66 m długości x 4 m szerokości);

d) wykonanie podbudowy z tłucznia łamanego 0-64 mm, warstwa 15 cm po zagęszczeniu (66 m długości x 4 m szerokości);

e) wykonanie nawierzchni z tłucznia łamanego, sortowanego 4-31,5 mm, warstwa tłucznia po zagęszczeniu 7 cm (66 m długości x 4 m szerokości);

f) przemieszczenie ziemi z plantowaniem terenu na odległość do 10 m;

g) ręczne plantowanie i profilowanie terenu;

h) wykonanie trawników parkowych na powierzchni 0,132 ha;

i) posprzątanie terenu prac.1.2. Szczegółowy zakres oraz realizacja przedmiotu zamówienia (robót) określone zostały w:

a) planszy zbiorczej sieci oraz mapie zasadniczej - zewnętrzne instalacje sanitarne - stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

b) przedmiarze robót (Przesunięcie wodociągu) stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - wymagania w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych i sanitarnych– stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (dotyczy jedynie zakresu wykonywanych prac przewidzianych w zapytaniu).

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - wymagania szczegółowe – stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego (dotyczy jedynie zakresu przewidzianego w zapytaniu)

e) planie sytuacyjnym drogi- stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

f) przedmiarze robót (Połączenie placów) stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

1.3. Warunki realizacji robót budowlanych zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.

1.4. Roboty budowalne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, przepisami BHP, p-poż i zgodnie ze sztuką budowlaną.

1.5. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcy (5 lat) gwarancji na wykonane roboty.

1.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

1.7. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

1.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania przed podpisaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Wykonawcom nie będzie z tego tytułu przysługiwało żadne odszkodowanie. Niezwłocznie po unieważnieniu Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o tym fakcie poprzez publikację stosownej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum.

1.9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek taki wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed terminem składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie wskazanego wyżej terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, wówczas Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania zapytań. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający przekaże Wykonawcom poprzez publikację stosownej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum, bez ujawniania źródeł tych zapytań.

2. Termin wykonania zamówienia:

2.1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia - w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy.

2.2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia - w terminie do dnia 21.12.2022 r.

2.3. Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu zakończenia prac budowlanych po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

3. Wymagania względem Wykonawcy:

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

3.1.1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

3.1.2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

3.1.3. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia.

3.2. Wykonawca potwierdzi spełnienie w/w warunków poprzez złożenie oświadczenia zawartego w załączniku 10.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

4.1. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony formularz ofertowy.

4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 (jedną) ofertę.

4.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

4.4. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

4.5. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

4.6. Wszelkie miejsca w ofercie gdzie dokonano naniesienia poprawek lub zmiany wpisywanej treści muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

4.7. Wykonawca składający propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

4.7.1. formularz ofertowy wg załączonego wzoru, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego;

4.7.2. kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót;

4.7.3. zgodę na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną – dotyczy osób fizycznych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego zapytania ofertowego;

4.7.4. oświadczenie Wykonawcy stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego zapytania ofertowego;

4.8. Wszelkie pytania w sprawie wyjaśnień treści zapytania ofertowego oraz wnioski należy przesyłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

5. Wymagania dotyczące składników ceny końcowej:

5.1. Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji oraz wszystkich dodatkowych prac i czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia, w tym:

5.1.1. wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych zgodnie z dokumentacją,

5.1.2. wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu budowy, zabezpieczenia terenu budowy,

5.1.3. zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, zabezpieczenie i oznaczenie placu budowy), zapewnienie warunków bezpieczeństwa dla osób i pojazdów obsługujących budowę,

5.1.4. składowania i utylizacji odpadów i śmieci,

5.1.5. doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych.

6. Kryteria oceny oferty:

6.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert:

CENA oferty netto - waga 100%.

6.2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta o najniższej cenie netto za wykonanie całego zamówienia oraz która spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym, w tym zawiera wszystkie wymagane dokumenty.

6.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7.Wezwanie do uzupełnienia ofert:

Zamawiający przewiduje możliwość wezwania do uzupełnienia oferty.

8. Odrzucenie ofert:

8.1. Zamawiający odrzuca ofertę, która:

8.1.1. jest niezgodna z wymaganiami niniejszego zapytania tzn. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego (wraz z załącznikami),

8.1.2. jeśli po wezwaniu do uzupełnienia oferty w dalszym ciągu będzie niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń;

8.1.3. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

8.1.4. zawiera niepodlegające poprawieniu błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, inne niż oczywiste omyłki i błędy nie zmieniające istotnie oferty,

8.1.5. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

9. Miejsce, termin i sposób składania oferty:

9.1. Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 07.11.2022 r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej, ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa.

9.2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Zapytanie ofertowe: Częściowe zagospodarowanie terenu strefy zaplecza „A”, założenie dworskie” nr sprawy R.261.11.2022.

9.3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień dotyczących treści ich ofert. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do istotnej zmiany treści oferty.

9.5. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.

9.6. Zamawiający informuje, że nie będzie rozpatrywał ofert złożonych po terminie.

10. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 07.11.2022 r. o godz. 10.30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

11. Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z sesji otwarcia ofert zostanie umieszczona przez Zamawiającego na stronie BIP Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pod adresem: http://bip.muzeumkolbuszowa.pl/index.php/zapytania-ofertowe oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum.

12. Warunki dotyczące podpisania umowy:

12.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa, zgodnie z załączonym wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.

12.2. W przypadku nie stawienia się, upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na zawarcie umowy, Zamawiający uprawniony jest dokonać ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, z pominięciem oferty uprzednio wybranej.

12.3. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

13. Warunki płatności:

13.1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest ryczałtowe.

13.2. Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania:

14.1. Jeżeli cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

14.2. Jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej;

14.3. Jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;

14.4. Jeżeli nie pozyska dofinansowania na realizację zamówienia ze środków publicznych;

14.5. Również w innych okolicznościach aniżeli określone powyżej bez podania przyczyny.

15. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Kierownik Działu Rzemiosł: Wojciech Dragan tel. 17/2271071 w godz. 7.30-15.00,

Z-ca Dyrektora Muzeum: Artur Plizga 17/2271296 w godz. 8.30-15.30.

Artur Plizga

Z-ca Dyrektora Muzeum

               

Zapytanie ofertowe do pobrania.

1. Załącznik nr 1 – Plansza zbiorcza sieci oraz mapa zasadnicza - zewnetrzne instalacje sanitarne.

2. Załącznik nr 2 – Przedmiar robót (Przesuniecie wodociągu).

3. Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wymagania w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych i sanitarnych.

4. Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wymagania szczegółowe.

5. Załącznik nr 5 – Plan sytuacyjny drogi.

6. Załącznik nr 6 – Przedmiar robót (Połączenie placów).

7. Załącznik nr 7 – Formularz ofertowy.

8. Załącznik nr 8 – Wzór umowy.

9. Załącznik nr 9 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną.

10. Załącznik nr 10 – Oświadczenie Wykonawcy.