Podkarpackie Zapytania ofertowe 29.07.2022 r. R.261.9.2022 „Wykonanie kiczek i rogówek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach wraz z wykonaniem wymiany strzechy na połaci frontowej chałupy z Wrzaw"

29.07.2022 r. R.261.9.2022 „Wykonanie kiczek i rogówek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach wraz z wykonaniem wymiany strzechy na połaci frontowej chałupy z Wrzaw"

Kolbuszowa, 29.07.2022 r.

R.261.9.2022

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

 

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie kiczek i rogówek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach wraz z wykonaniem wymiany strzechy na połaci frontowej chałupy z Wrzaw w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, nr sprawy R.261.9.2022.

 

 

1.Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach realizowanego zadania zakłada się:

- wykonanie kiczek i rogówek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. „snopkach”, ilość snopków 450 szt. x 6 szt. = 2700 szt.;

- demontaż części frontowej w ilości 66,7 m² starej strzechy na chałupie wraz z wywiezieniem słomy do 1km we wskazane miejsce;

- wymiana zmurszałych elementów więźby dachowej łaty w ilości 18 mb wraz z przygotowaniem (korowanie);

- impregnacja odkrytych elementów więźby dachowej Fobosem M4 - 58,92 m²;

- poszycie części frontowej w ilości 66,7 m² strzechy na budynku chałupy Wrzaw w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.

1.1 Koszt transportu kiczek na miejsce wbudowania ponosi wykonawca.

1.2 Szczegółowy zakres robót określają załączniki nr 4, 5, 6 do niniejszego zapytania.

Materiały (słoma na kiczki i rogówki, perz na kalenice, folia guzikowa, żerdzie, łaty, środek impregnacyjno grzybobójczy) zapewnia Zamawiający.

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem informujemy, iż istnieje możliwość dokonania bezpośrednich oględzin. Więcej informacji w Dziale Rzemiosł Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

2.Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji umowy: do 31.10.2022 r.

3. Wymagany okres gwarancji na słomę żytnią – 60 miesięcy

4.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

4.1. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz propozycji cenowej.

4.2. Wszelkie miejsca w ofercie gdzie dokonano naniesienia poprawek lub zmiany wpisywanej treści muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

4.3. Ceny w propozycji cenowej mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

4.4. Propozycja cenowa ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

4.5. Propozycja cenowa ma obejmować całość zamówienia.

5. Cena musi obejmować wszelkie koszty, czyli:

5.1. Wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia.

5.2. Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymaganiom i o najniższej cenie.

5.3. Inne koszty nie wymienione a konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.

6.Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

6.1. Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania);

6.2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną – dotyczy osób fizycznych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zapytania);

6.3. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki: (stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania)

- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

7. Kryterium oceny ofert

Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena netto – 100%.

8.Wezwanie do uzupełnienia ofert

Zamawiający przewiduje możliwość wezwania do uzupełnienia oferty.

9.Odrzucenie ofert

Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie przedmiotu zamówienia.

10.Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

10.1. Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 11.08.2022 r., do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej, 36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6.

10.2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Wykonanie kiczek i rogówek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach wraz z wykonaniem wymiany strzechy na połaci frontowej chałupy z Wrzaw w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”

10.3. Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę.

10.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

11. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 11.08.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

12. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Kierownik Działu Rzemiosł: Wojciech Dragan tel. 17/2271071 w godz. 7.30-15.00,

Z-ca Dyrektora Muzeum: Artur Plizga 17/2271296 w godz. 8.30-15.30.

13. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona przez Zamawiającego na stronie BIP Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pod adresem: http://bip.muzeumkolbuszowa.pl/index.php/zapytania-ofertowe oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum.

14. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

14.1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa (stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego zapytania)w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej.

14.2. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania:

15.1. Jeżeli cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

15.2. Jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej;

15.3. Jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;

15.4. Również w innych okolicznościach aniżeli określone powyżej bez podania przyczyny.

 

 

Jacek Bardan

p.o. Dyrektor Muzeum

Zapytanie ofertowe - do pobrania 

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”.

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną.

3. Oświadczenie Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru materiału strzecharskiego.

5. Charakterystyka obiektu do wymiany strzechy.

6. Przedmiar Robót.

7. Umowa