Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.6.2022 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

R.261.6.2022 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 13.06.2022 r.

R.261.6.2022

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Impregnacja dachów pokrytych gontem w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na następujących obiektach drewnianych:

1. Zespół kościelny z Rzochowa,

2. Spichlerz z Bidzin”. Nr sprawy R.261.6.2022

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Części nr 1 – Zespół kościelny z Rzochowa (kościół, dzwonnica, ogrodzenie z kapliczkami z Mielca-Rzochowa - „MURDRA” F.H.U.P. Drapała Stanisław, ul. Mielecka 148, 36-100 Kolbuszowa – 64 395,24 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.

Części nr 2 – Spichlerz z Bidzin - „MURDRA” F.H.U.P. Drapała Stanisław, ul. Mielecka 148, 36-100 Kolbuszowa – 47 167,95 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.

Jacek Bardan

p.o. Dyrektor Muzeum