Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.5.2022 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

R.261.5.2022 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 08.06.2022 r.

R.261.5.2022

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: ”Zagroda z Bożej Woli - kontynuacja prac budowlanych”, nr sprawy R.261.5.2022.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„MURDRA” F.H.U.P. Drapała Stanisław, ul. Mielecka 148, 36-100 Kolbuszowa - 93 199,67 zł netto.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.

Jacek Bardan

p.o. Dyrektor Muzeum