Podkarpackie Zapytania ofertowe 25.05.2022 r. R.261.6.2022 „Impregnacja dachów pokrytych gontem w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na następujących obiektach drewnianych: 1. Zespół kościelny z Rzochowa, 2. Spichlerz z Bidzin”.

25.05.2022 r. R.261.6.2022 „Impregnacja dachów pokrytych gontem w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na następujących obiektach drewnianych: 1. Zespół kościelny z Rzochowa, 2. Spichlerz z Bidzin”.

Kolbuszowa, 25.05.2022 r.

R.261.6.2022

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Impregnacja dachów pokrytych gontem w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na następujących obiektach drewnianych:

1. Zespół kościelny z Rzochowa,

2. Spichlerz z Bidzin”.

W Kolbuszowej ul. Wolska 36, nr sprawy R.261.6.2022.

 

 

1. Przedmiot zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest renowacja, oczyszczenie i impregnacja preparatami olejowymi dachów pokrytych gontem na obiektach drewnianych w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36 z podziałem na dwie części:

Część I: Zespół kościelny z Rzochowa - kościół, dzwonnica, ogrodzenie z kapliczkami z Mielca-Rzochowa,

Część II: Spichlerz z Bidzin.

1.2. Zakres prac:

1.2.1. Zespół kościelny z Rzochowa - kościół, dzwonnica, ogrodzenie z kapliczkami z Mielca-Rzochowa – powierzchnia dachów 968,49m²:

1.2.1.1.odgrzybienie środkiem grzybobójczym- i glonobójczym, metodą dwukrotnego opryskiwania;

1.2.1.2.mechaniczne oczyszczenie szczotkami stalowymi z usunięciem warstwy zagrzybionej;

1.2.1.3.dobicie wysuniętych gwoździ;

1.2.1.4.wymianę zniszczonych gontów (gont daje Inwestor);

1.2.1.5.impregnację preparatami olejowymi, metodą dwukrotnego smarowania (malowanie pędzlem);

1.2.1.6.posprzątanie terenu robót.

1.2.2. Spichlerz z Bidzin – powierzchnia dachu 702,40m²:

1.2.2.1.odgrzybienie środkiem grzybobójczym- i glonobójczym, metodą dwukrotnego opryskiwania;

1.2.2.2.mechaniczne oczyszczenie szczotkami stalowymi z usunięciem warstwy zagrzybionej;

1.2.2.3.dobicie wysuniętych gwoździ;

1.2.2.4.wymianę zniszczonych gontów (gont daje Inwestor);

1.2.2.5.impregnację preparatami olejowymi, metodą dwukrotnego smarowania (malowanie pędzlem);

1.2.2.6.posprzątanie terenu robót.

1.3. Szczegółowy zakres prac został określony:

1.3.1. w przedmiarze robót (Zespół kościelny z Rzochowa) stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

1.3.2. w przedmiarze robót (Spichlerz z Bidzin) stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

1.4. Warunki realizacji robót budowlanych zostały określone w wzorze umowy stanowiącym załączniki nr 4 (Zespół Kościelny z Rzochowa) i 5 (Spichlerz z Bidzin) do zapytania ofertowego.

1.5. Roboty budowalne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, przepisami bhp, p-poż i zgodnie ze sztuką budowlaną.

1.6. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy (3 lat) gwarancji na wykonane roboty.

1.7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

1.8. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.

1.9. Jednemu Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie w obu częściach.

1.10. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

1.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania przed podpisaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Wykonawcom nie będzie z tego tytułu przysługiwało żadne odszkodowanie. Niezwłocznie po unieważnieniu Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty tym fakcie poprzez publikację stosownej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum.

1.12. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek taki wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed terminem składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie wskazanego wyżej terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, wówczas Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania zapytań. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający przekaże wykonawcom poprzez publikację stosownej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum. bez ujawniania źródeł tych zapytań.

2. Termin wykonania zamówienia:

2.1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia - w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy.

2.2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia - w terminie do dnia 31.10.2022r.

2.3. Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu zakończenia prac po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

3. Wymagania względem Wykonawcy:

3.1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

3.1.1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

3.1.2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

3.1.3. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia .

3.2. Wykonawca potwierdzi spełnienie w/w warunków poprzez złożenie oświadczenia zawartego w załączniku 7.

4. Opis sposobu przygotowania oferty

4.1. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy.

4.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

4.3. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

4.4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

4.5. Wszelkie miejsca w ofercie gdzie dokonano naniesienia poprawek lub zmiany wpisywanej treści muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

4.6. Wykonawca składający propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

4.6.1. formularz ofertowy wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;

4.6.2. kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót;

4.6.3. zgodę na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną – dotyczy osób fizycznych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego;

4.6.4. oświadczenie Wykonawcy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego;

4.7. Wszelkie pytania w sprawie wyjaśnień treści zapytania ofertowego, wnioski, należy przesyłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5. Wymagania dotyczące składników ceny końcowej

5.1. Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz wszystkich dodatkowych prac i czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia, w tym:

5.1.1. wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót,

5.1.2. wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu budowy, zabezpieczenia terenu budowy,

5.1.3. zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, zabezpieczenie i oznaczenie placu budowy), zapewnienie warunków bezpieczeństwa dla osób i pojazdów obsługujących realizacje przedmiotu umowy,

5.1.4. składowania i utylizacji odpadów i śmieci,

5.1.5. doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych.

6.Kryteria oceny oferty:

6.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert:

CENA oferty brutto - waga 100%.

6.2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta o najniższej cenie brutto za wykonanie zamówienia oraz która spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym, w tym zawiera wszystkie wymagane dokumenty.

6.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7.Wezwanie do uzupełnienia ofert

Zamawiający przewiduje możliwość wezwania do uzupełnienia oferty.

8. Odrzucenie ofert

8.1. Zamawiający odrzuca ofertę, która:

8.1.1. jest niezgodna z wymaganiami niniejszego zapytania tzn. jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania Ofertowego (wraz z załącznikami),

8.1.2. jest niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń;

8.1.3. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

8.1.4. zawiera niepodlegające poprawieniu błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, inne niż oczywiste omyłki i błędy nie zmieniające istotnie oferty,

8.1.5. wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

9. Miejsce, termin i sposób składania oferty:

9.1. Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 09.06.2022 r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej, ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa.

9.2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Zapytanie ofertowe: „Impregnacja dachów pokrytych gontem w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na następujących obiektach drewnianych:

1. Zespół kościelny z Rzochowa,

2. Spichlerz z Bidzin”, nr sprawy R. 261.6.2022.

9.3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców złożenia wyjaśnień dotyczących treści ich ofert. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do istotnej zmiany treści oferty.

9.5. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.

9.6. Zamawiający informuje, że nie będzie rozpatrywał ofert złożonych po terminie.

10. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 09.06.2022 r. o godz. 10.30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

11. Informacja z otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert zostanie umieszczona przez Zamawiającego na stronie BIP Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pod adresem: http://bip.muzeumkolbuszowa.pl/index.php/zapytania-ofertowe oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum.

12. Wyniki postępowania i warunki dotyczące podpisania umowy:

12.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty zostanie podpisana umowa, zgodnie z załączonym wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 4 lub 5 do Zapytania ofertowego.

12.2. W przypadku nie stawienia się, upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na zawarcie umowy, Zamawiający uprawniony jest dokonać ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, z pominięciem oferty uprzednio wybranej.

12.3. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

13. Warunki płatności:

13.1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest ryczałtowe.

13.2. Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załączniki nr 4, 5 do Zapytania ofertowego.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania:

14.1. Jeżeli cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

14.2. Jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej;

14.3. Jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;

14.4. Również w innych okolicznościach aniżeli określone powyżej bez podania przyczyny.

15. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Kierownik Działu Rzemiosł: Wojciech Dragan tel. 17/2271071 w godz. 7.30-15.00,

Z-ca Dyrektora Muzeum: Artur Plizga 17/2271296 w godz. 8.30-15.30.

 

Jacek Bardan

p.o. Dyrektor Muzeum

Zapytanie ofertowe (do pobrania)

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Przedmiar robót (Zespół Kościelny z Rzochowa)

2. Załącznik nr 2 – Przedmiar robót (Spichlerz z Bidzin)

3. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy – Zespół Kościelny z Rzochowa

5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy – Spichlerz z Bidzin

6. Załącznik nr 6 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną

7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy

8. Załącznik nr 8 – Zdjęcie - Zespół Kościelny z Rzochowa

9. Załącznik nr 9 – Zdjęcie - Spichlerz z Bidzin