Podkarpackie Zapytania ofertowe 28.03.2022 r. R.261.2.2022 Zakup i dostawa 450 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek na remont dachu zabytkowego budynku drewnianego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

28.03.2022 r. R.261.2.2022 Zakup i dostawa 450 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek na remont dachu zabytkowego budynku drewnianego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Kolbuszowa, 28.03.2022 r.

R.261.2.2022

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Zakup i dostawa 450 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek na remont dachu zabytkowego budynku drewnianego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.2.2022.

 

1.Opis przedmiotu zamówienia:

1) W ramach realizowanego zadania zakłada się zakup i dostawę 450 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek na remont dachu zabytkowego budynku drewnianego, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu:

  •       łodygi powinny być niepołamane i powiązane w wiązki: tzw. „snopki”;
  •       waga jednego snopka powinna wynosić ok. 7kg (+/- 0.5%);
  •       pojedynczy – „snopek” powinien być związany sznurkiem a jego obwód powinien wynosić ok. 1,10 , natomiast średnica u podstawy ok. 0,40m;
  •       pojedynczy – „snopek ” powinien mieć długość min. 1,50 do 1,60 m, być związany dwoma sznurkami i przygotowany do transportu.

   2)Koszt transportu i rozładunku materiału strzecharskiego we wskazane miejsce w Parku Etnograficznym ponosi Wykonawca.

3) Zamawiający zastrzega sobie dokonanie odbioru ilościowego i jakościowego słomy wg kryteriów opisanych jak wyżej.

2.Termin wykonania zamówienia

1) Termin wykonania zamówienia do dnia 31.08.2022 r.

2) Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

3. Wymagany okres gwarancji na słomę żytnią – 5 lat

4.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1) Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz propozycji cenowej.

2) Wszelkie miejsca w ofercie gdzie dokonano naniesienia poprawek lub zmiany wpisywanej treści muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

3) Ceny w propozycji cenowej mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

4) Propozycja cenowa ma myć napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. 

5) Propozycja cenowa ma obejmować całość zamówienia.

5. Cena musi obejmować wszelkie koszty, czyli:

1) Wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia.

2) Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

3) Koszt dostawy materiału do PE wraz z wyładunkiem.

4) Inne koszty nie wymienione a konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.

6.Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

1) Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania);

2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną – dotyczy osób fizycznych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zapytania);

3) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki: (stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania)

      a. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

      b. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

7. Kryterium oceny ofert

1) Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena netto – 100%.

8.Wezwanie do uzupełnienia ofert

Zamawiający przewiduje możliwość wezwania do uzupełnienia oferty.

9.Odrzucenie ofert

Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie przedmiotu zamówienia.

10.Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

 1) Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 14.04.2022 r., do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej, 36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6.

 2) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Zakup i dostawa 450 szt. snopków ze słomy żytniej przeznaczonych do wykonania kiczek na remont dachu zabytkowego budynku drewnianego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy R.261.2.2022.

3) Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę.

4) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

11. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 14.04.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

12. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1) Kierownik Działu Rzemiosł: Wojciech Dragan tel. 17/2271071 w godz. 7.30-15.00,

2) Z-ca Dyrektora Muzeum: Artur Plizga 17/2271296 w godz. 8.30-15.30.

13. Informacja z otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert zostanie umieszczona przez Zamawiającego na stronie BIP Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pod adresem: http://bip.muzeumkolbuszowa.pl/index.php/zapytania-ofertowe oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum.

14. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

1) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej.

2) Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania:

1) Jeżeli cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

2) Jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej;

3) Jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;

4) Również w innych okolicznościach aniżeli określone powyżej bez podania przyczyny.

 

Jacek Bardan

p.o. Dyrektor Muzeum

                                                                     

Zapytanie ofertowe  - do pobrania      

Załączniki do zapytania ofertowego:

  1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną
  3. Oświadczenie Wykonawcy