Podkarpackie Zapytania ofertowe 17.03.2022r. R.261.1.2022 Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa grubiarki i pilarki stołowej do drewna do Parku Etnograficznego MKL

17.03.2022r. R.261.1.2022 Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa grubiarki i pilarki stołowej do drewna do Parku Etnograficznego MKL

 

 

Kolbuszowa, 17.03.2022 r.

R.261.1.2022

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

Zakup i dostawa grubiarki i pilarki stołowej do drewna do Parku Etnograficznego MKL w Kolbuszowej wraz z transportem i wyładunkiem, o parametrach jak w załączonej specyfikacji, dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, nr sprawy R.261.1.2022.

 

1.Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa grubiarki i pilarki stołowej do drewna do Parku Etnograficznego MKL Kolbuszowa, ul. Wolska 36; 36-100 Kolbuszowa z podziałem na dwie części:

Część I : dostawa 1 sztuki grubiarki do drewna

Część II : dostawa 1 sztuki pilarki stołowej do drewna

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 (Grubiarka) oraz załącznik nr 2 (Pilarka stołowa) do niniejszego zapytania.

3) Sprzęt winien być dostarczony w opakowaniach fabrycznych wraz z przynależnym okablowaniem, osprzętem, instrukcjami w języku polskim, wolny od wad oraz spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem oraz posiadać wszystkie wymaganie przepisami prawa atesty lub certyfikaty oraz z dokumentami gwarancyjnymi, najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru.

4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, który będzie zakupiony w autoryzowanej sieci sprzedaży i podlegać będzie pełnej obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej producenta na terenie Polski.

5) Dostarczenie i wniesienie przedmiotu zamówienia do miejsca odbioru odbędzie się na koszt i ryzyko Dostawcy, a koszty z tego tytułu należy wkalkulować w cenę oferty.

6) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

7) Dostawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.

8) Jednemu Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie w obu częściach.

2.Termin wykonania zamówienia

1) Termin wykonania zamówienia do dnia 29.07. 2022 r.

2) Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą.

3.Opis sposobu przygotowania oferty

1) Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy

2) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

3) Wszelkie miejsca w ofercie gdzie dokonano naniesienia poprawek lub zmiany wpisywanej treści muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

4) Cena musi obejmować wszelkie koszty (m.in. transportu, ubezpieczenia, opakowania, oraz wszelkie inne koszty związane z dostawą) oraz inne koszty nie wymienione a konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.

5) Dostawca składający propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

  1. formularz ofertowy wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną – dotyczy osób fizycznych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania;
  3. oświadczenie Wykonawcy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania;

4.Kryterium oceny ofert

1) Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena netto – 100%.

2) Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie.

5.Wezwanie do uzupełnienia ofert

Zamawiający przewiduje możliwość wezwania do uzupełnienia oferty.

6.Odrzucenie ofert

Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie przedmiotu zamówienia.

7.Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej

1) Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 01.04.2022 r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej, 36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6.

2) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Dostawcy oraz napis: Zakup i dostawa grubiarki i pilarki stołowej do drewna do Parku Etnograficznego MKL w Kolbuszowej wraz z transportem i wyładunkiem dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

3) Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę.

4) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

8.Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 01.04.2022 r. o godz. 10.30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

9.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Dostawcami są:

1) Kierownik Działu Rzemiosł: Wojciech Dragan tel. 662 128 189 w godz. 7.00-15.00,

2) Z-ca Dyrektora Muzeum: Artur Plizga 17/227 12 96 w godz. 7.30-15.30.

10.Informacja z otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert zostanie umieszczona przez Zamawiającego na stronie BIP Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pod adresem http://bip.muzeumkolbuszowa.pl/index.php/zapytania-ofertowe oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum.

11. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany dostawca ma podpisać umowę w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie:

1) Jeżeli cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

2) Jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej;

3) Jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;

4) Również w innych okolicznościach aniżeli określone powyżej bez podania przyczyny.

 

Jacek Bardan

p.o. Dyrektor Muzeum

 

Zapytanie ofertowe do pobrania

Załączniki do zapytania ofertowego:

  1. Załącznik nr 1 - Specyfikacja – Grubiarka
  2. Załącznik nr 2 - Specyfikacja – Pilarka stołowa
  3. Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy 
  4. Załącznik nr 4 - RODO
  5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy