Podkarpackie Zapytania ofertowe 17.11.2021r. R.261.10.2021 Zapytanie ofertowe -Zakup i dostawa tarcicy sosnowej oraz bali sosnowych do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

17.11.2021r. R.261.10.2021 Zapytanie ofertowe -Zakup i dostawa tarcicy sosnowej oraz bali sosnowych do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Kolbuszowa, dnia 17.11.2021r.

R.261.10.2021

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Zakup i dostawa tarcicy sosnowej oraz bali sosnowych do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, nr sprawy R.261.10.2021.

 

 

1.       Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1.    należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

1.2.    na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Zakup i dostawa tarcicy sosnowej oraz bali sosnowych do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, nr sprawy R.261.10.2021.

1.3.    ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo;

1.4.    ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;

1.5.    ma obejmować całość zamówienia.

 

2.        Opis przedmiotu zamówienia:

2.1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa tarcicy wg poniższej specyfikacji:

               

2.1.1.Tarcica:

- tarcica sosnowa nieobrzynana, okorowana 25-ka, I kl., wilgotność 20% +/-2%, o szerokości w połowie długości minimum 20 cm, dł. 5,0 mb, w ilości: 3,0 m³;

- tarcica sosnowa nieobrzynana, okorowana 32-ka, I kl., wilgotność 20% +/-2%, o szerokości w połowie długości minimum 20 cm, dł. 5,0 mb, w ilości: 3,0 m³;

- tarcica sosnowa nieobrzynana, okorowana 40-ka, I kl., wilgotność 20% +/-2%, o szerokości w połowie długości minimum 20 cm, dł. 5,0 mb, w ilości: 3,0 m³;

 

2.1.2.Bale:

             - bale sosnowe obrzynane 120-ki, I kl., wilgotność 20% +/-2%,szer. 25cm, dł. 4,2mb, w ilości

               12 szt.: 1,51m³.

            - bale sosnowe obrzynane 120-ki, I kl., wilgotność 20% +/-2%,szer. 20cm, dł. 9mb, w ilości 20

              szt.: 4,32m³.

2.2.    Wymagania dotyczące materiału:

- I klasa drewna, czyli taka, w której nie występują wypadające sęki, sinizna czy jakiekolwiek uszkodzenia, pod względem estetycznym i wytrzymałościowym jest ona bez zarzutu;

- tarcica / bale nieobrzynane, czyli takie, które poddano jednokrotnemu (na ostro) przetarciu na trakach, w wyniku czego otrzymano obrobione dwie powierzchnie równoległe oraz obłe (bez obróbki) powierzchnie boczne;

- tarcica / bale obrzynane, czyli takie, które posiadają obrobione cztery płaszczyzny, a także krawędzie czoła.

3.       Wymagany termin realizacji umowy: 28.12.2021 r.

4.       Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

       Cena netto – 100%.

5.       Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

5.1.    formularz propozycji wg załączonego wzoru.

5.2.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną – dotyczy osób fizycznych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

5.3.    oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:

5.3.1.Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

5.3.2.Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień;

5.3.3.Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6.       Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

6.1.    W cenę propozycji należy wliczyć:

6.1.1.wszystkie poniesione przez Wykonawcę koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności związane z wykonaniem prac objętych zapytaniem, także w zakresie kosztów materiałów, użyciem sprzętu, ubezpieczeniem, prac związanych z przygotowaniem, zabezpieczeniem i uporządkowaniem miejsca wykonania prac;

6.1.2.obowiązujące podatki, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT).

6.2.    Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.3.    Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

7.       Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

7.1.    Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 25.11.2021 r., do godz. 10,00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej , 36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6.

7.2.    Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn. „Zakup i dostawa tarcicy sosnowej oraz bali sosnowych do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, nr sprawy R.261.10.2021.

7.3.    Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.

7.4.    Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

8.       Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 25.11.2021 r. o godz. 10,30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

9.       Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

9.1.    kierownik Działu Rzemiosł Wojciech Dragan tel. 662 128 189 w godz. 7.30-15.00,

9.2.    z-ca Dyrektora Muzeum Artur Plizga 17/2271296 w godz. 8.30-15.30.

10.   Informacja z otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert zostanie umieszczona przez Zamawiającego na stronie BIP Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pod adresem http://bip.muzeumkolbuszowa.pl/index.php/zapytania-ofertowe oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum.

11.   Informacje dotyczące zawierania umowy:

11.1.  W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

11.2.                    Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

12.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania:

12.1.                    jeżeli cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

12.2.                    jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej;

12.3.                    jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;

12.4.                    również w innych okolicznościach aniżeli określone powyżej bez podania przyczyny.

 

 

                                                                                                            

Dyrektor Muzuem 

Jacek Bardan 

Zapytanie ofertowe do pobrania:

 

Wykaz załączników:

 

  1. Załącznik nr 1 - Wzór druku „propozycji cenowej”.
  2. Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną.
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy.