Podkarpackie Zapytania ofertowe 10.11.2021 r, A.261.8.2021 Zapytanie ofertowe - ”Zakup nowego pojazdu użytkowego (osobowo-bagażowego) o napędzie elektrycznym dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”,

10.11.2021 r, A.261.8.2021 Zapytanie ofertowe - ”Zakup nowego pojazdu użytkowego (osobowo-bagażowego) o napędzie elektrycznym dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”,

Kolbuszowa, 10.11.2021

A.261.8.2021

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

 

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

”Zakup nowego pojazdu użytkowego (osobowo-bagażowego) o napędzie elektrycznym dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, nr sprawy: A.261.8.2021. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1.  należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

1.2.  na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: ”Zakup nowego pojazdu użytkowego (osobowo-bagażowego) o napędzie elektrycznym dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, nr sprawy A.261.8.2021,

1.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5 ma obejmować całość zamówienia.

 1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1.  Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę pojazdu użytkowego (osobowo-bagażowego) o napędzie elektrycznym dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, nr sprawy: A.261.8.2021

3.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu dostawy:

3.2.1.       Typ pojazdu: wózek elektryczny dwuosobowy, bagażowy,

3.2.2.       Silnik min. 5,0 kW, AC prądu przemiennego,

3.2.3.       Napęd 48V,

3.2.4.       Akumulatory 6V – 260 Ah,

3.2.5.       Prostownik 48V HF,

3.2.6.       Pełna instalacja oświetleniowa,

3.2.7.       Zespół zintegrowanych wskaźników (prędkościomierz, licznik kilometrów, licznik motogodzin, wskaźnik rozładowania baterii, szacowany zasięg przejazdu),

3.2.8.       3-punktowe pasy bezpieczeństwa,

3.2.9.       Hamulce hydrauliczne,

3.2.10.    Podwyższone zawieszenie, prześwit min. 17 cm,

3.2.11.    Koła terenowe min. 13”,

3.2.12.    Rama galwanizowana,

3.2.13.    Podłogi ze stali nierdzewnej,

3.2.14.    Przedni zderzak rurowy,

3.2.15.    Skrzynia bagażowa aluminiowa o wymiarach: szer. min. 1,40 m x długość ok. 2,05 m,

3.2.16.    Część pasażerska zadaszona,

3.2.17.    Szyba szklana z wycieraczką i spryskiwaczem,

3.2.18.    hak holowniczy, długi,

3.2.19.    kolor zielony, ciemna zieleń, siedzenia szare,

3.2.20.    ładowność  od 700kg do1000 kg,

3.2.21.    gwarancja na pojazd min. 24 miesiące,

3.2.22.    gwarancja na akumulatory min. 12 miesięcy.

3.3.  Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – Park Etnograficzny, ul Wolska 36 oraz przeprowadzić praktyczny instruktaż obsługi pojazdu.

 1. Wymagany termin realizacji umowy: do 29.12.2021 r.
 2. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena netto – 100%.
 3. Opis sposobu przygotowania oferty:

6.1.  Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.

6.2.  Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

6.2.1.       formularz propozycji wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;

6.2.2.       zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną – dotyczy osób fizycznych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;

6.2.3.       oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:

6.2.3.1.  Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

6.2.3.2.  Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

                                           - stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

6.3.  Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

6.4.  Wraz z ofertą należy złożyć zdjęcia proponowanego pojazdu.

6.5.  Wszelkie miejsca w ofercie gdzie dokonano naniesienia poprawek lub zmiany wpisywanej treści muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

6.6.  W cenę propozycji należy wliczyć:
a/wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b/obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

 1. Wezwanie do uzupełnienia ofert.

Zamawiający przewiduje możliwość wezwania do uzupełnienia oferty.

 1. Odrzucenie ofert

Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

9.1.  Ofertę należy złożyć w terminie do 18 listopada 2021r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w kopercie zaklejonej z dopiskiem „Zakup pojazdu użytkowego (osobowo-bagażowego) o napędzie elektrycznym dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, numer sprawy A.261.8.2021;

9.2.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

 1. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 18 listopada 2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

 1.  Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z sesji otwarcia ofert zostanie umieszczona przez Zamawiającego na stronie BIP Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pod adresem http://bip.muzeumkolbuszowa.pl/index.php/zapytania-ofertowe oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum.

 1. Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza zostanie poinformowany o tym fakcie.
 2. Osoba do kontaktu
  Urszula Rzeszut-Baran, tel. 17 2271071; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 3. Informacje dotyczące zawierania umowy:

14.1.        z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej;

14.2.        umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej;

14.3.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania:

14.3.1.    jeżeli cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

14.3.2.    jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej;

14.3.3.    jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;

14.3.4.     również w innych okolicznościach aniżeli określone powyżej bez podania przyczyny.

 

 

Dyrektor Muzeum 

Jacek Bardan 

 

 

Zapytanie ofertowe do pobrania 

Wykaz załączników:

1.       Załącznik nr 1 - Wzór druku „propozycji cenowej”.

2.       Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną.

3.       Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy.