Podkarpackie Zapytania ofertowe 05.11.2021r. R.261.9.2021 Zapytanie ofertowe - Bieżący remont drogi i trasy zwiedzania oraz odwodnienie podwórza zagrody z Lipnicy w PE MKL w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

05.11.2021r. R.261.9.2021 Zapytanie ofertowe - Bieżący remont drogi i trasy zwiedzania oraz odwodnienie podwórza zagrody z Lipnicy w PE MKL w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

Kolbuszowa, 05.11.2021 r.

R.261.9.2021

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Bieżący remont drogi i trasy zwiedzania oraz odwodnienie podwórza zagrody z Lipnicy w PE MKL w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, nr sprawy R.261.9.2021.

 

 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

„Bieżący remont drogi i trasy zwiedzania oraz odwodnienie podwórza zagrody z Lipnicy w PE MKL w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, nr sprawy R.261.9.2021.

1.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5 ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach realizowanego zadania zakłada się:

2.1. remont drogi i trasy zwiedzania w PE – część 2

2.1.1. ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 15 mm w-wa 2 cm na powierzchni 407 m²;

2.1.2. wywiezienie rozebranej podbudowy we wskazane przez Inwestora miejsce;

2.1.3. ułożenie nawierzchni żwirowej w-wa 2 cm po zagęszczeniu na powierzchni 407 m²;

2.1.4. posprzątanie terenu robót.

2.2. odwodnienie podwórza zagrody z Lipnicy – część 3

2.2.1. mechaniczne wykopanie rowu pod rurociąg drenarski dł. 22 mb na gł. 0,9 m;

2.2.2. ułożenie rurociągu drenarskiego o śr. 10 cm owiniętego włókniną na podsypce żwirowej, dł. 22 mb;

2.2.3. obsypanie ułożonego rurociągu drenarskiego żwirem;

2.2.4. montaż ceramicznej rury drenarskiej o śr. 10 cm przy wylocie odwodnienia;

2.2.5. posprzątanie terenu robót.

Szczegółowy zakres robót określa Przedmiar Robót stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem informujemy, iż istnieje możliwość dokonania bezpośrednich oględzin miejsca robót. Więcej informacji w Dziale Rzemiosł Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.

3. Wymagany termin realizacji umowy: do 29.12.2021 r.

4. Wymagany okres gwarancji – 36 miesięcy.

5. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena netto – 100%.

6. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

6.1. formularz propozycji wg załączonego wzoru.

6.2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną – dotyczy osób fizycznych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

6.3. oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:

6.3.1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

6.3.2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

7.1 W cenę propozycji należy wliczyć:

7.1.1. wszystkie poniesione przez Wykonawcę koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności związane z wykonaniem prac objętych zapytaniem, także w zakresie kosztów materiałów, użyciem sprzętu, ubezpieczeniem, prac związanych z przygotowaniem, zabezpieczeniem i uporządkowaniem miejsca wykonania prac;

7.1.2. obowiązujące podatki, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT).

7.2. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

7.3. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 15.11.2021 r. do godz. 10.10 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej ,36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Bieżący remont drogi i trasy zwiedzania oraz odwodnienie podwórza zagrody z Lipnicy w PE MKL w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, nr sprawy R.261.9.2021.

9. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 15.11.2021 r. o godz. 10.40 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

10.1. kierownik Działu Rzemiosł Wojciech Dragan tel. 662 128 189 w godz. 7.30-15.00,

10.2. z-ca Dyrektora Muzeum Artur Plizga 17/2271296 w godz. 8.30-15.30.

11. Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z sesji otwarcia ofert zostanie umieszczona przez Zamawiającego na stronie BIP Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pod adresem http://bip.muzeumkolbuszowa.pl/index.php/zapytania-ofertoweoraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum.

12. Informacje dotyczące zawierania umowy:

12.1. z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej.

12.2. umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania:

13.1. jeżeli cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

13.2. jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej;

13.3. jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;

13.4. również w innych okolicznościach aniżeli określone powyżej bez podania przyczyny.

Dyrektor Muzeum

Jacek Bardan 

Zapytanie ofertowe do pobrania 

Wykaz załączników:

  1. Załącznik nr 1 - Wzór druku „propozycji cenowej”.
  2. Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną.
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy.
  4. Załącznik nr 4 - Przedmiar Robót.