Podkarpackie Zapytania ofertowe 28.10.2021r. R.261.6.2021 Zapytanie ofertowe- Wykonanie i montaż miedzianych rynien z rurami spustowymi dla trzech połaci dachu dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

28.10.2021r. R.261.6.2021 Zapytanie ofertowe- Wykonanie i montaż miedzianych rynien z rurami spustowymi dla trzech połaci dachu dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Kolbuszowa, 28.10.2021 r.

R.261.6.2021

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie i montaż miedzianych rynien z rurami spustowymi dla trzech połaci dachu dworu
z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

 

 

       

 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

   1.1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

   1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Wykonanie i montaż miedzianych rynien z rurami spustowymi dla trzech połaci dachu dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.

   1.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

   1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

   1.5 ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

       W ramach realizowanego zadania zakłada się:

   2.1. wykonanie i montaż 62 mb miedzianych rynien 120 mm;

   2.2. wykonanie i montaż sztucerów miedzianych 4 szt.;

   2.3. wykonanie i montaż narożników 6 szt.;

   2.4. wykonanie i montaż 4 szt. rur spustowych miedzianych Ø 100 mm, łącznej długości 15,2 mb;

   2.5. wykonanie i montaż 4 szt. kolanek miedzianych do rur spustowych Ø 100 mm;

   2.6. posprzątanie terenu robót.

       Szczegółowy zakres robót określa Przedmiar Robót stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem informujemy, iż istnieje możliwość dokonania bezpośrednich oględzin. Więcej informacji w Dziale Rzemiosł Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.

3. Wymagany termin realizacji umowy: do 28.12.2021 r.

4. Wymagany okres gwarancji – 5 lat

5. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

     Cena netto – 100%.

 6. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

   6.1. formularz propozycji wg załączonego wzoru.

   6.2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną – dotyczy osób fizycznych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

   6.3.  oswiadczenie Wykonawcy, że spełnia nastepujące warunki: 

      6.3.1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      6.3.2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

   7.1 W cenę propozycji należy wliczyć:

      7.1.1. wszystkie poniesione przez Wykonawcę koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności związane z wykonaniem prac objętych zapytaniem, także w zakresie kosztów materiałów, użyciem sprzętu, ubezpieczeniem, prac związanych z przygotowaniem, zabezpieczeniem i uporządkowaniem miejsca wykonania prac;

      7.1.2. obowiązujące podatki, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT).

   7.2.Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

   7.3. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 10.11.2021 r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej ,36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Wykonanie i montaż miedzianych rynien z rurami spustowymi dla trzech połaci dachu dworu
z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.

9.        Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 10.11.2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

10.         Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

10.1.    kierownik Działu Rzemiosł Wojciech Dragan tel. 662 128 189 w godz. 7.30-15.00,

10.2.    z-ca Dyrektora Muzeum Artur Plizga 17/2271296 w godz. 8.30-15.30.

11.       Informacja z otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert zostanie umieszczona przez Zamawiającego na stronie BIP Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pod adresem http://bip.muzeumkolbuszowa.pl/index.php/zapytania-ofertowe oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum.

12.       Informacje dotyczące zawierania umowy:

12.1.    z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej.

12.2.    umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

13.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania:

13.1.    jeżeli cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

13.2.    jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej;

13.3.    jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;

13.4.    również w innych okolicznościach aniżeli określone powyżej bez podania przyczyny.

 

                           

                                                                      

Jacek Bardan 

Dyrektor Muzeum 

Zapytanie ofertowe

Wykaz załączników:

  1. Załącznik nr 1 - Wzór druku „propozycji cenowej”.
  2. Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną.
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy.
  4. Załącznik nr 4 - Przedmiar Robót