Podkarpackie Zapytania ofertowe 20.10.2021r. R.261.5.2021 Zapytanie ofertowe - bieżąca konserwacja elewacji

20.10.2021r. R.261.5.2021 Zapytanie ofertowe - bieżąca konserwacja elewacji

Kolbuszowa, 20 października 2021 r.

R.261.5.2021

 

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

z siedzibą: ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

 

ZAPRASZA

 

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Bieżąca konserwacja elewacji oficyny dworskiej, biuro Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6”, nr sprawy R.261.5.2021.

 

 

1.       Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1.    należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;

1.2.    na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę zadania: „Bieżąca konserwacja elewacji oficyny dworskiej, biuro Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6”, nr sprawy R.261.5.2021;

1.3.    ceny podane w propozycji cenowej mają być wyrażone cyfrowo i słownie;

1.4.    propozycja cenowa ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;

1.5.    propozycja cenowa ma obejmować całość zamówienia.

 

2.       Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach realizowanego zadania zakłada się bieżącą konserwację:

2.1.    cokołu;

2.2.    ścian powyżej cokołu;

2.3.    murka oporowego przy wejściu do kotłowni;

2.4.    obróbek blacharskich;

2.5.    barierki na murku oporowym.

Szczegółowy zakres robót określa Przedmiar Robót stanowiący załącznik nr 4 do
       niniejszego zapytania.

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem informujemy, że istnieje możliwość dokonania bezpośrednich oględzin budynku. Więcej informacji w Dziale Rzemiosł Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.

3.       Wymagany termin realizacji umowy: do 20.12.2021 r.

4.       Wymagany okres gwarancji – 2 lata.

5.       Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

    Cena netto – 100%.

6.       Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

6.1.    formularz propozycji wg załączonego wzoru;

6.2.    zgodę na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną – dotyczy osób fizycznych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą;

6.3.    oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:

6.3.1.posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

6.3.2.znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

7.       Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

7.1.    wszystkie poniesione przez Wykonawcę koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności związane z wykonaniem prac objętych zapytaniem, także w zakresie kosztów materiałów, użyciem sprzętu, ubezpieczeniem, prac związanych z przygotowaniem, zabezpieczeniem i uporządkowaniem miejsca wykonania prac;

7.2.    obowiązujące podatki, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT).

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

8.       Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

8.1.    propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 29.10.2021 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej ,36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6;

8.2.    propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nie otwarta;

8.3.    Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 

9.       Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 29.10.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa.

10.   Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

10.1.   kierownik Działu Rzemiosł Wojciech Dragan tel. 17/2271071 w godz. 7.30-15.00;

10.2.   z-ca Dyrektora Muzeum Artur Plizga 17/2271296 w godz. 8.30-15.30.

 

11.  Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert zostanie umieszczona przez Zamawiającego na stronie BIP Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pod adresem
http://bip.muzeumkolbuszowa.pl/index.php/zapytania-ofertowe oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum.

12.   Informacje dotyczące zawierania umowy:

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie do 7 dni od daty powiadomienia
o wyborze propozycji cenowej.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

13.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania:

13.1.   jeżeli cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

13.2.   jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej;

13.3.   jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;

13.4.   w innych okolicznościach aniżeli określone powyżej bez podania przyczyny.

 

 Jacek Bardan 

Dyrektor Muzeum 

                                                                                                                     

 

 Zapytanie ofertowe do pobrania 

 

Wykaz załączników:

1.       Załącznik nr 1 - Wzór druku „propozycji cenowej”.

2.       Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną.

3.       Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy.

4.       Załącznik nr 4 - Przedmiar Robót