Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.2.2021 Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej chałupy i stodoły w Brzezinach

R.261.2.2021 Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej chałupy i stodoły w Brzezinach

Kolbuszowa, 25.05.2021 r.

Nr sprawy MKL-R.261/2/21

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

Do złożenia propozycji cenowej na wykonanie usługi opracowania dokumentacji architektoniczno – konserwatorskiej chałupy i stodoły w Brzezinach, nr d. 357, dz. ew. nr 2532/4, w ramach zadania: „Zagroda rodziny Lejów - przeniesienie do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Wolska 36”.

 

 

1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;

1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:

Propozycja cenowa na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji architektoniczno – konserwatorskiej chałupy i stodoły w Brzezinach, nr d. 357, dz. ew. nr 2532/4, w ramach zadania: „Zagroda rodziny Lejów - przeniesienie do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w architektoniczno – konserwatorskiej chałupy i stodoły w Brzezinach, nr d. 357, dz. ew. nr 2532/4, w ramach zadania: „Zagroda rodziny Lejów - przeniesienie do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Wolska 36”.

1.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie;

1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;

1.5 ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1 W ramach realizowanego zadania zakłada się wykonanie dokumentacji architektoniczno – konserwatorskiej dla budynków chałupy i stodoły z Brzezin.

2.2 Zakres dokumentacji projektowej obejmuje część opisową graficzną i fotograficzną:

2.2.1. Część opisowa:

  1. Informacja o obiekcie – lokalizacja, opis terenu, charakterystyka z zestawieniem parametrów zewnętrznych i wewnętrznych, powierzchni pomieszczeń i kubatur;
  2. zalecenia końcowe.
  3. plan orientacyjny – odrys mapy ze skali 1:100 000;
  4. plan sytuacyjny - skala 1:1000 (obiekty na działce siedliskowej z zaznaczeniem wszystkich jej składników – duża i mała architektura, wydzielone ogródki, drzewostan, ogrodzenie, itp.);
  5. rzuty poziome poszczególnych kondygnacji i przekroje pionowe, widoki elewacji - skala 1:50;
  6. szczegóły i detale – skala 1:10, 1:5, 1:1;
  7. widoki elewacyjne i przekrojowe muszą uwzględniać podział na belki.
  8. Zestaw fotografii obrazujących cechy charakterystyczne i stan zachowania obiektu w ujęciach ogólnych i szczegółowych wraz z opisem.

2.2.2. Część graficzna:

2.2.3. Część fotograficzna:

2.3. Forma opracowania dokumentacji:

a) Ilość egzemplarzy dokumentacji papierowej – 3 szt.;

b) Forma – format A4, trwałe połączenia elementów opracowania z możliwością wypięcia;

c) Matryca – w wersji elektronicznej, program ogólnodostępny.

3. Wymagany termin realizacji umowy:

- Przygotowanie pełnej i uzgodnionej dokumentacji: do 09 sierpnia 2021 r.

Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%.

4. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

1/ formularz propozycji wg załączonego wzoru;

2/ zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną;

3/ oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:

a/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień;

b/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a/ wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b/ obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

6.Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 07 czerwca 2021 r., do godz. 11,00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej , 36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn.:Opracowanie dokumentacji architektoniczno – konserwatorskiej chałupy i stodoły w Brzezinach, nr d. 357, dz. ew. nr 2532/4, w ramach zadania: „Zagroda rodziny Lejów - przeniesienie do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Wolska 36”.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

7.Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 07 czerwca 2021 r., o godz. 11,30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

8.Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są: Kierownik Działu Parku Etnograficznego Wojciech Dragan tel. 662 128 189 w godz. 7.30-15.00., Z-ca Dyrektora Muzeum Artur Plizga (017) 227 12 96 w godz. 8.30-15.30.

9.Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

 

Przygotował: Wojciech Dragan

Podpisał: Jacek Bardan - Dyrektor Muzeum

 

Zapytanie Ofertowe

Załączniki do pobrania:

1. Wzór druku dla "propozycji cenowej"

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą informacyjną.

3. Oświadczenie wykonawcy 

4. Krótka charakterystyka obiektów