Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.8.2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

R.261.8.2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 18.09.2020 r.

R.261.8.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy zapytania ofertowego pn. „Wykonanie kiczek i rogówek ze słomy żytniej dostarczonej przez Muzeum w tzw. snopkach”, numer sprawy R.261.8.2020.

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Roman Mycek Domatków 26; 36-100 Kolbuszowa. Cena oferty: 20 650,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.

 

Artur Plizga

Zastępca Dyrektora