Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.9.2019 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

A.261.9.2019 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 11.10.2019 r.

Nr sprawy: A.261.9.5.2019 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postepowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Utwardzeniu drogi do Garncarni w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”, numer sprawy: A.261.9.2019.

 

  1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firmę Handlowo-Usługowo-Produkcyjną „MURDRA-PLUS” Mateusz Drapała

       

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.