Podkarpackie Zapytania ofertowe PE.081.10.2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie: Dostawa wyposażenia wiaty garncarskiej – piec do wypalania ceramiki oraz dwa koła garncarskie

PE.081.10.2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie: Dostawa wyposażenia wiaty garncarskiej – piec do wypalania ceramiki oraz dwa koła garncarskie

 

 


Kolbuszowa, 12.04.2019 r.

alt
PE.081.10.8.2017
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postepowania o udzielenie zamówienia na zadanie: Dostawa wyposażenia wiaty garncarskiej – piec do wypalania ceramiki oraz dwa koła garncarskie w ramach projektu „Wiata garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej” numer sprawy: PE.081.10.2017

 

Kolbuszowa, 12.04.2019 r.
PE.081.10.8.2017
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postepowania o udzielenie zamówienia na zadanie: Dostawa wyposażenia wiaty garncarskiej – piec do wypalania ceramiki oraz dwa koła garncarskie w ramach projektu „Wiata garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej” numer sprawy: PE.081.10.2017

1.    Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Marcin Tesmer A&T CERAMIKA
ul. Dorodna 31B
03-195 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i jego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.

    Jacek Bardan
    Dyrektor Muzeum