Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.2.8.2019 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

A.261.2.8.2019 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 09.04.2019 r.

Nr sprawy: A.261.2.8.2019

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postepowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Wykonanie posadzek w komorze i sieni budynku z Bożej Woli oraz stajni w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, numer sprawy: A.261.2.2019.


1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
FHUP MURDRA Drapała Stanisław
ul. Mielecka 148
Kolbuszowa Dolna
36-100 Kolbuszowa

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum