Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.2.2019 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

R.261.2.2019 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Kolbuszowa, 18 marca 2019 r.

R.261.2.2019

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Dostawa urządzenia multimedialnego / totemu oraz stereofonicznego systemu audio przeznaczonych do prezentowania treści opracowanych na potrzeby wystawy realizowanej w ramach zadania pn. „Dawny przemysł wiejski – Młynarstwo. Siła wiatru i wody. Modernizacja wystawy stałej” z podziałem na części.

  1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

w zakresie części 1: Dostawa urządzenia multimedialnego / totemu:

GLIP Sp. z o.o.

Al. Wielkopolska 29/6

600-603 Poznań

w zakresie części 2: Dostawa stereofonicznego systemu audio:

Nie rozstrzygnięto postępowania z powodu braku ofert.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum