Podkarpackie Zapytania ofertowe PE.081.9.2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PE.081.9.2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

logotypy

Kolbuszowa, 12.03.2019 r.

PE.081.9.2017

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy zapytania ofertowego– wykonanie wyposażenia wiaty garncarskiej - stoły i ławy w ramach projektu „Wiata garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” numer sprawy: PE.081.9.2017

 

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

FPHU EPX Architektura Ogrodowa

39-205 Pustków 288

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.

 

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum