Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.1.2019 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

R.261.1.2019 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kolbuszowa, 27 lutego 2019 r.

R.261.1.2019

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania pn. „Zaprojektowania, zaprogramowania, wdrożenia i utrzymania aplikacji multimedialnej utworzonej z wykorzystaniem Adobe Flash, wyświetlanej za pomocą dotykowego urządzenia multimedialnego / totemu” numer sprawy: R.261.1.2019

 

 

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

AYA STUDIO Anna Chabros – Piłat,

ul. Jaskółcza 13/100;

20-330 Lublin,

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.

 

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum