Podkarpackie Zapytania ofertowe PE.081.8.2017 Zapytanie ofertowe – zestawienie wiaty garncarskiej wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej w ramach projektu „Wiata garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

PE.081.8.2017 Zapytanie ofertowe – zestawienie wiaty garncarskiej wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej w ramach projektu „Wiata garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”

 

logotypy

Kolbuszowa, 10 stycznia 2019 r.

PE.081.8.2017

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

Zestawienie wiaty garncarskiej wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej w ramach projektu „Wiata garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”.

 

Zapytanie ofertowe z 10 stycznia 2019 r.

Załączniki do zapytania:

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
4. Oświadczenia o spełnianiu warunków.
5. Projekt budowlany – budowa wiaty.
6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – budowa wiaty.
7. Przedmiar robót – budowa wiaty.
8. Projekt wykonawczy – wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej.
9. Przedmiar robót - wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej.