Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/68/88/16 INFORMACJA O WYBORZE NASJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

MKL-0001/68/88/16 INFORMACJA O WYBORZE NASJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

rpo

 

Kolbuszowa, 31-08-2018

MKL-0001/68/88/16

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Dostawa fortepianu klasycznego w ramach projektu „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, nr sprawy MKL-0001/68/88/16

 

 

Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

BLUTHNER   Polska Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 11
40-082 Katowice

kwota brutto: 135 000,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Dostawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.

 

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum