Podkarpackie Zapytania ofertowe R.261.6.2018 Zapytanie ofertowe - „Zestawienie Domu Parafialnego z Książnic w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej ul. Wolska 36; 36-100 Kolbuszowa - I Etap Wykonanie fundamentu.”

R.261.6.2018 Zapytanie ofertowe - „Zestawienie Domu Parafialnego z Książnic w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej ul. Wolska 36; 36-100 Kolbuszowa - I Etap Wykonanie fundamentu.”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Zestawienie Domu Parafialnego z Książnic w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej ul. Wolska 36; 36-100 Kolbuszowa - I Etap Wykonanie fundamentu.”

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty z 14.08.2018 r.

załączniki do zapytania:

 

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej” .

2. Oświadczenie wykonawcy.

3. Wykaz robót budowlanych wraz z dowodami potwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane
w sposób należyty i prawidłowo ukończone.

4. Przedmiar robót.

5. Specyfikacja Techniczna Wykonani i Odbioru Robót.

6. Projekt zagospodarowania terenu.

7. Projekt budowlany – konstrukcja:

7.1 Opis techniczny

7.2 Rys. K.1 – Rzut fundamentów

7.3 Rys. K.2– Rysunek zbrojeniowy fundamentów