Podkarpackie Zapytania ofertowe MKL-0001/68/23/16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

MKL-0001/68/23/16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

logo rpo

Kolbuszowa, 19.10.2017

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej", nr sprawy MKL-0001/68/23/16

 

 

 Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

a.b.w.- budownictwo, usługi Adam Wór, Bernard Wór, Diana Darłowska-Wór s. c.

ul. Architektów 6/1

35 – 082 Rzeszów

na kwotę 34 440,00zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryterium oceny ofert.

 

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum