Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.9.2017 Dostawa 2800 szt. kiczek oraz 200 szt. rogówek ze słomy żytniej do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

A.261.9.2017 Dostawa 2800 szt. kiczek oraz 200 szt. rogówek ze słomy żytniej do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36

Kolbuszowa, 17.07.2017 r.

A.261.9.2017

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na:

„Dostawę 2800 szt. kiczek oraz 200 szt. rogówek ze słomy żytniej do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

 

1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres dostawcy oraz napis: Propozycja cenowa na: „Dostawę 2800 szt. kiczek oraz 200 szt. rogówek ze słomy żytniej do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36”.

1.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5 ma obejmować całość zamówienia.

2.Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach realizowanego zamówienia zakłada się dostawę 2800 szt. kiczek oraz 200 szt. rogówek ze słomy żytniej do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.

WYKONANIE MATERIAŁU STRZECHARSKIEGO

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot propozycji cenowej

Przedmiotem niniejszej propozycji cenowej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru materiału strzecharskiego (kiczek, rogówek) potrzebnych do wykonania poszycia dachu ze słomy naobiektach w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36 w 2017 roku.

1.2. Zakres stosowania propozycji cenowej

Niniejsza propozycja cenowa jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy wykonaniu materiału strzecharskiego (kiczek, rogówek).

1.3. Zakres robót objętych propozycją cenową

Ustalenia zawarte w niniejszej propozycji cenowej dotyczą zasad wykonania materiału strzecharskiego (kiczek, rogówek) ze słomy żytniej prostej tj.:

1.3.1. kiczki i rogówki:

- gotowy materiał strzecharski kiczki i rogówki powinien być wykonany ze słomy o charakterystyce jak poniżej:

1.3.2. słoma:

- słoma powinna być: prosta i dobrze wymłócona;

- źdźbła powinny być drobne lub średnio grube;

- w słomie nie może być mierzwy i wysuszonych chwastów;

- słoma powinna być zdrowa, nie może wykazywać porażenia chorobami zbóż – rdzą, pleśnią śniegową, mączniakiem;

- długość łodyg minimum 150cm;

1.3.3.

- łodygi powinny być powiązane w wiązki: tzw. kiczki (materiał do poszywania połaci dachowych) i rogówki (materiał do poszywania krawędzi dachów);

- waga wykonanych kiczek i rogówek powinna wynosić ok. 1kg (+/- 5 dkg);

- pojedyncza – kiczka powinna być związana powrósłem wykręconym ze słomy użytej do jej wykonania w tzw. głowę;

- pojedyncza – kiczka powinna mieć długość od tzw. głowy do obcięcia 1,10 m;

- pojedyncza – rogówka powinna być związana osobnym powrósłem wykręconym ze słomy w ok. 2/3 wysokości rogówki;

- wiązki kiczek i rogówek powinny być powiązane w snopy – 10 kiczek, rogówek w snopie i przygotowane do transportu.

1.3.4 Inwestor zastrzega sobie dokonanie odbioru ilościowego i jakościowego słomy wg kryteriów opisanych jak wyżej.

1.3.Koszt transportu i rozładunku materiału strzecharskiego we wskazane miejsce w PE ponosi Dostawca.

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem informujemy, iż istnieje możliwość zapoznania się z materiałem strzecharskim ułożonym bezpośrednio na dachach w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.

3.Wymagany termin realizacji umowy: do30.09.2017r.

4.Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%.

5.Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

1/formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru;

2/oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:

a/posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b/znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a) wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

b)obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

c)koszt transportu i rozładunku materiału strzecharskiego we wskazane miejsce w PE.

Cena podana przez dostawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

7.Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 27.07.2017r., do godz. 11:00
w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej, 36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona dostawcy nie otwarta.

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

8.Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 27.07.2017r. o godz. 11:30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

9.Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są: Kierownik Działu Parku Etnograficznego Wojciech Dragan tel. 17/2271071 w godz. 7.30-15.00., Z-ca Dyrektora Muzeum Artur Plizga 17/2271296 w godz. 8.30-15.30.,

10.Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany dostawca podpisze umowę w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

Umowa będzie zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

 

Jacek Bardan

Dyrektor Muzeum

 

Załączniki:

 

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”.

2. Oświadczenie wykonawcy.