Podkarpackie Zapytania ofertowe ZAPYTANIE OFERTOWE A.261.2.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE A.261.2.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na zadanie pn.”Zakup nowego pojazdu użytkowego (osobowo-bagażowego) o napędzie elektrycznym”.


1.Zamawiający

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
ul. Kościuszki 6,
36-100 Kolbuszowa
Tel. 17 2271 296, e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
strona internetowa: www.muzeumkolbuszowa.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

2.Tryb postępowania

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego.

3.Przedmiot zamówienia

1.Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę pojazdu użytkowego (osobowo-bagażowego) o napędzie elektrycznym dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
2.Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu dostawy:
•Typ pojazdu: wózek elektryczny dwuosobowy, bagażowy,
•Silnik min. 5,0 kW, AC prądu przemiennego,
•Napęd 48V,
•Akumulatory 6V – 260 Ah,
•Prostownik 48V HF,
•Pełna instalacja oświetleniowa,
•Zespół zintegrowanych wskaźników (prędkościomierz, licznik kilometrów, licznik motogodzin, wskaźnik rozładowania baterii, szacowany zasieg przejazdu),
•3-punktowe pasy bezpieczeństwa,
•Hamulce hydrauliczne,
•Podwyższone zawieszenie, prześwit min. 25 cm,
•Koła terenowe 22”,
•Rama galwanizowana,
•Podłogi ze stali nierdzewnej,
•Przedni zderzak rurowy,
•Skrzynia bagażowa aluminiowa o wymiarach: szer. min. 1,40 m x długość ok. 2,05 m,
•Część pasażerska zadaszona,
•Szyba szklana z wycieraczką i spryskiwaczem,
•hak holowniczy, długi,
•kolor zielony, ciemna zieleń, siedzenia szare,
•ładowność ok. 400-500 kg,
•gwarancja na pojazd min. 24 miesiące,
•gwarancja na akumulatory min. 12 miesięcy.

4.Termin wykonania zamówienia

1.Termin wykonania zamówienia: do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.
2.Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą.

5.Opis sposobu przygotowania oferty

1.Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy stan. załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia i oświadczenie wykonawcy stanowiące zał. nr 2.
2.Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
3.Wraz z ofertą należy złożyć zdjęcia proponowanego pojazdu.
4.Wszelkie miejsca w ofercie gdzie dokonano naniesienia poprawek lub zmiany wpisywanej treści muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.
5.W cenę propozycji należy wliczyć:
a/wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b/obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.


6.Wezwanie do uzupełnienia ofert.

Zamawiający przewiduje możliwość wezwania do uzupełnienia oferty.

7.Odrzucenie ofert

Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie przedmiotu zamówienia.

8.Miejsce oraz termin składania ofert

1.Ofertę należy złożyć w terminie do 24 marca 2017r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego w kopercie zaklejonej z dopiskiem „Dostawa pojazdu użytkowego (osobowo-bagażowego) o napędzie elektrycznym dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, numer sprawy A.261.2.2017”.
2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

9.Kryterium oceny ofert

Cena – 100%.

10.Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona przez Zamawiającego na stronie BIP Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej http://www.mkl-kolbuszowa.bip.podkarpackie.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum.
Ponadto Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie poinformowany o tym fakcie na piśmie.

11.Osoba do kontaktu
Wojciech Dragan, tel. 17 2271071 lub park Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Załączniki do zapytania ofertowego:
1.Formularz ofertowy.
2.Oświadczenie Wykonawcy.