Podkarpackie Zapytania ofertowe A.261.1.2017 „Wykonanie, dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej, zewnętrznej, frontowej i tylnej w budynku domu z Sędziszowa w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.”

A.261.1.2017 „Wykonanie, dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej, zewnętrznej, frontowej i tylnej w budynku domu z Sędziszowa w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.”

 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.:

      „Wykonanie, dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej, zewnętrznej, frontowej i tylnej w budynku domu z Sędziszowa w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.”

 

 

1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;

1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:

Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Wykonanie, dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej, zewnętrznej, frontowej i tylnej w budynku domu z Sędziszowa w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.”

1.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5 ma obejmować całość zamówienia.

2.Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach realizowanego zadania zakłada się wykonanie, dostawę, demontaż starej i montaż nowej stolarki drzwiowej, zewnętrznej, frontowej i tylnej wraz z wykonaniem obróbek (piankowanie, szpalety, posadzka) w budynku domu z Sędziszowa w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36.

wg dołączonego przedmiaru robót i dokumentacji fotograficznej określającej rodzaj i zakres robót budowlanych oraz uwarunkowania i ich lokalizację.

Uwaga: Na wszystkie w/w prace materiał wykonawcy.

 

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem informujemy, iż istnieje możliwość dokonania bezpośrednich oględzin stolarki drzwiowej w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Wolska 36 w godz. 8:00-15:00..

3.Wymagany termin realizacji umowy: do 28.07.2017 r.

4.Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%.

5.Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

1/formularz propozycji wg załączonego wzoru

2/oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:

a/posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień,

b/posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c/znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

6.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a/wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b/obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

7.Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 27.02.2017r., do godz. 11,00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Muzeum Kultury Ludowej ,36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

8.Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 27.02.2017r. o godz. 11,30 w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

9.Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są: Kierownik Działu Parku Etnograficznego Wojciech Dragan tel. 17/2271071 w godz. 7.30-15.00., Z-ca Dyrektora Muzeum Artur Plizga 17/2271296 w godz. 8.30-15.30.,

10.Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca jest zobowiązany do podpisania umowy w siedzibie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

Dyrektor Muzeum

Jacek Bardan

DO POBRANIA

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”.

2. Oświadczenie wykonawcy.

3. Przedmiar robót + dokumentacja fotograficzna określająca rodzaj i zakres robót budowlanych oraz ich uwarunkowania i lokalizację